Pierwszy tydzień października zakończył się oddaniem nowego obiektu sportowego -na placu szkolnym powstało wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i piłkę siatkową. Inwestycja została sfinansowana z budżetu obywatelskiego i ma służyć nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom osiedla Centrum II. Obecnie pogoda nie sprzyja rozgrywkom na świeżym powietrzu i obiekt nie został jeszcze wypróbowany przez młodych sportowców, ale jego estetyka i nowoczesność przyciąga uwagę. Czekamy na prawdziwe otwarcie i mamy nadzieję ,że wszyscy obywatele: młodsi i starsi będą przestrzegać regulaminu oraz korzystać z obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

  

  

 

Zdjęcia udostępnione przez Urząd Miasta Myszków

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Zarządcą boiska jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Myszkowie.

 Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, korzystanie z niego jest bezpłatne.

 Boisko czynne jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 20.00.

 W dni nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.00 boisko wykorzystywane jest do prowadzenia sportowych zajęć dydaktycznych, dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Myszkowie.

 Z boiska mogą korzystać dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół, członkowie klubów sportowych i osoby fizyczne. Pierwszeństwo mają grupy zorganizowane, które dokonały rezerwacji u Zarządcy.

 Dzieci poza godzinami lekcyjnymi przebywać na boisku mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia typu halowego.

 Korzystanie z boiska odbywa się tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

 Wszyscy korzystający z boiska mają obowiązek przestrzegać przepisów bhp, zachowywać się kulturalnie, dbać o porządek i czystość, nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia swojego jak i pozostałych osób znajdujących się na terenie boiska.

 Zabrania się zachowań sprowadzających ryzyko dla boiska i jego użytkowników, w tym w szczególności:

·     wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem boiska typu: rowery, motorowery oraz pozostałe pojazdy mechaniczne, rolki,  deskorolki, kije nordic walking

·     niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

·     wchodzenia na urządzenia sportowe

·     zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

·     przeszkadzania w zajęciach lub grze innym użytkownikom boiska

·     zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

·     wprowadzania zwierząt

·     przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia

·     brudzenia nawierzchni błotem, gumą do żucia itp.

·      stawiania na nawierzchni boiska ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń  wywierających duże naciski jednostkowe

·     korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu.

 Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska sportowego można zgłaszać do Zarządcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godziny 13.00.

 Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym Regulaminie.

 W razie wypadku, zakłócenia porządku oraz innych sytuacji nadzwyczajnych korzystający z boiska są zobowiązani do powiadomienia o tym odpowiednich służb:

 - Policja 997

- Pogotowie Ratunkowe 999

- Straż Pożarna 998

- Wspólny telefon alarmowy 112