Projekt Comeniusa musi być wzbogaceniem zarówno indywidualnej jednostki jak i zbiorowości – dzieci, ich rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz wszystkich ludzi w jakikolwiek sposób zaangażowanych w projekt szkolny.

W każdej szkole partnerskiej muszą zostać wyznaczeni i gruntownie przygotowani odpowiedni realizatorzy projektu Comeniusa. Ludzie ci, w głównej  mierze decydują o sukcesie projektu. Spodziewamy się, że będą oni przestrzegać ustaleń projektu, pracować wspólnie nad realizacją lokalnych przedsięwzięć oraz wizyt w różnych szkołach partnerskich. Projekt musi być wspierany przez najbliższe 3 lata przez wszystkich uczestników w poszczególnych szkołach poprzez włączenie go do autentycznego planu pracy szkoły. Miejscowi realizatorzy Comeniusa i ci, pochodzący z innych szkół partnerskich projektu „Abracadabra” muszą pamiętać, że nauczyciele nie osiągają korzyści materialnych poprzez udział w tym projekcie, a ich jedyną nagrodą jest satysfakcja uczestnictwa. Mamy nadzieję, że projekt Comeniusa wywrze zadowalające efekty na całą społeczność szkolną. Możliwym jest, że uświadomimy sobie potrzebę dalszej współpracy.

             Zakładamy następujący wpływ projektu na uczniów:

    dzieci pracują w grupie, gdzie każdy może poradzić sobie w pokojowy i konstruktywny sposób z różnicami i zmianami, jakie wokół siebie zauważa

    dzieci stają się dobrymi, niezależnymi uczniami przez ćwiczenie takich umiejętności jak: wybieranie priorytetów, znajdowanie związków, przyswajanie informacji etc.

     dzieci zdobywają podstawy, które przyczyniają się do wspólnego lepszego życia: akceptacji, zaciekawienia, solidarności, współpracy, stawiania czoła problemom, próbowania wyrażania siebie tak jasno, jak jest to możliwe, porównania jakościowego i ilościowego, wyciągania wniosków

     dzieci są otwarte na różne formy ekspresji, w których doświadczają spotykania, poznawania innych

     dzieci potrafią używać słowo, ruch, obraz, dramę i muzykę do wyrażania swoich doświadczeń i uczuć w stosunku do innych, w tym celu rozwijają wymienione techniki

     dzieci rozwijają swoje psychiczne i motoryczne zdolności w różny sposób: drogą zrozumienia, ćwiczeń praktycznych, świadomości

    dzieci rozwijają swoją pozytywną postawę poprzez nabieranie doświadczenia w użyciu języka obcego

     dzieci rozwijają zróżnicowany obraz samych siebie i potrafią komunikować się w odpowiedni sposób z innymi, w różnych sytuacjach

     dzieci odkrywają, że grupy ludzi z innych obszarów kulturowych żyją razem w inny sposób niż one same (tolerancja i akceptacja)

     dzieci doświadczają, że wiele grup ludzi używa właściwych dla nich, charakterystycznych znaków

    dzieci są świadome, że wszyscy żyjemy w wielokulturowym społeczeństwie

     dzieci widzą, że społeczeństwo wprowadza pewne sposoby zachowań i uzgodnień, które powinny respektować

      dzieci zdają sobie sprawę, że są różne rodzaje klimatu i widzą związek między klimatem, a sposobem życia

      dzieci widzą, że ziemia jest źródłem energii i chcą sprawować nad nią troskliwą opiekę

       dzieci uczą się, że istnieją podobieństwa i różnice w spędzaniu wolnego czasu wśród dzieci z innych krajów

       dzieci uczą się chronologii czasu oraz poznają najważniejsze okresy w europejskiej historii

     dzieci dbają o tereny, które są pod ich opieką

      dzieci pomagają zagospodarować swoje pokoje i tereny w atrakcyjny i funkcjonalny sposób

     dzieci potrafią określić swoje środowisko jako wiejskie, miejskie, turystyczne lub przemysłowe

     dzieci widzą, że ludzie często wyznaczają tereny przez tworzenie granic

     dzieci są w stanie orientować się w przestrzeni

      dzieci potrafią używać różnych prezentacji przestrzeni.

Na nauczycieli:

         poznanie innych kultur i systemów edukacji

        uświadomienie, że w szkole się coś dzieje, ciągły przepływ informacji

        rozwijanie się w kierunku dydaktycznym

        zachęcenie nauczycieli do nauki języków obcych

        stymulowanie ducha pracy zespołowej wśród nauczycieli i dyrekcji

        uzyskanie satysfakcji z pracy z bardziej zmotywowanymi uczniami

       uczenie się, korzystanie z doświadczeń innych oraz poprzez kontakty z innymi systemami edukacyjnymi, tworzenie jednej wizji Europy

Na szkołę:

     promowanie szkoły w sposób dynamiczny poprzez udzielanie informacji na temat postępów projektu

    włączenie jak najszerszej społeczności szkolnej w pracę nad projektem

Na rodziców i środowisko lokalne:

     zmotywowanie rodziców do włączenia się w realizację projektu, pozwolenie im odczuć, że są w tej roli bardzo ważni

    poznanie jak rodzice z innych krajów zaangażowani są w sprawy szkoły

    rozwijanie kontaktów z prasą i public relations

 

 

Abrakadabra, teraz znów możemy grać!

Dzieci otrzymują fotografie z różnych uczestniczących w projekcie krajów z 3 najbardziej ulubionymi zabawami/grami na boisku. Fotografie te pokazują dzieci bawiące się na boisku. Niektóre z elementów do zabawy są usunięte, a więc dzieci nie mogą bawić się dalej. Dzieci muszą narysować brakujące elementy n fotografii i odesłać ją. Po uzupełnieniu fotografie zostaną umieszczone na mapie Europy.

Abrakadabra, robimy wspaniałe rysunki!    

Każdy kraj może zamówić charakterystyczny znak na logo.

Logo musi..., Logo nie może... To zamówienie musi być wysłane w bardzo twórczej formie do wszystkich krajów. Dzieci muszą przestrzegać całej charakterystyki, aby wykonać odpowiedni rysunek. Wszystkie spełniające warunki rysunki zostaną przywiezione na spotkanie robocze w Polsce, w październiku. 

Abrakadabra, wiemy co mówisz!     

Dzieci otrzymują fotografie z krajów partnerskich z bawiącymi się dziećmi, mówiącymi w swoich językach (teksty w „dymkach”: kolory, liczby i instrukcje). Dzieci muszą napisać tekst we własnym języku i po angielsku i odesłać je. Po wszystkim każdy kraj otrzymuje mały słowniczek najbardziej popularnych słów, używanych w zabawach. Fotografie zajmują miejsce w europejskim kąciku szkoły.

Abrakadabra, robimy wspaniałe gry na zimę!          

Każda szkoła musi zaprojektować grę na boisku. W czasie spotkania w październiku zdecydujemy jaki rodzaj gier będzie wykonywany (gier zimowych i letnich). Dzieci będą pracować nad tym zadaniem przez miesiąc. Na przykład w Belgii, będą wykonywane karty do gry, we Włoszech lalki etc.

Abrakadabra, wspaniała choinka!                

Gry zostaną wysłane do wszystkich uczestników projektu. Otwieranie prezentów zostanie sfilmowane lub sfotografowane i umieszczone na stronach internetowych szkół.

Abrakadabra, zobacz, jak gramy!             

Dzieci tworzą opowiadanie z grami Comeniusa na boisku. Opowiadanie jest napisane w języku ojczystym i zilustrowane fotograficznie. Opowiadania te będą przesyłane ze szkoły do szkoły, każda szkoła musi uzupełnić je nowym epizodem.

Abrakadabra, robimy wspaniałe gry na lato! 

Każda szkoła musi zaprojektować grę na boisku. Dzieci będą pracowały nad tym zadaniem przez następne 3 miesiące. Wykonywanie gier, może być śledzone na stronie internetowej.

Abrakadabra, wspaniałe, nowe pudełko gier.

Wszyscy partnerzy spotykają się w Belgii i kompletują letnie gry, po to, aby każdy napełnił pudełko gier dla swojej szkoły. Belgijskie dzieci tworzą opowiadanie z odwiedzającymi ich nauczycielami na boisku i przesyłają je do poszczególnych szkół.

Abrakadabra, nasze boisko jest pomarańczowe!

W każdej szkole rodzice i dziadkowie zostają zaproszeni do zabawy z dziećmi. Fotografie z imprezy zostają umieszczone na stronach internetowych szkół. Na koniec najciekawsze wydarzenia z roku Comeniusa, zostaną zebrane w postaci książki i wydrukowane dla każdej klasy w  poszczególnych szkołach.

W drugim roku projektu mamy zamiar wykonać różnego typu trwałe elementy na boisko: elementy naturalne jak drzewa, krzewy, z różnych krajów oraz elementy orientacyjne, tory przeszkód i przygód etc.

W trzecim roku projektu pragniemy skupić się na kilku ważnych wydarzeniach na boisku, np. tańcach, zabawach w teatr, uprawianiu sportu, organizowaniu targów.

  Produkty końcowe

        książka z fotograficznym zapisem życia na boisku i na temat spędzania wolnego czasu przez dzieci (zaprojektowane przy użyciu odpowiedniego oprogramowania )

       CD lub DVD z opowiadaniami

       pudełka z materiałami do gry

       ozdoby na boisko

  Realizatorzy projektu w czasie spotkań roboczych dokonają ewaluacji i korekty planowania projektu. Wszyscy, dzieci  i ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zaangażowani w projekt poprzez śledzenie na bieżąco jego postępów. Ewaluacja projektu Comeniusa będzie stanowiła integralną część ewaluacji pracy szkoły.

Rezultaty pracy nad projektem rozpowszechniane będą na forum szkoły i poza nią poprzez szkolna gazetkę (specjalne wydanie), poprzez stronę internetową Comeniusa oraz poprzez książkę z historyjką przedstawioną za pomocą zdjęć.

  Zdajemy sobie sprawę, ze wykonanie materiałów do zabaw, ozdób nie jest wystarczające. Dodatkowo od wychowawców i opiekunów na boisku oczekujemy, aby mieli ubrany pomarańczowy kapelusz. Pedagog w takim kapeluszu zdobywa właściwe podejście do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naszym celem jest zrozumienie szczególnego charakteru takiego dziecka. Wszyscy uczniowie, a zwłaszcza ci, którzy odznaczają się specyficznym zachowaniem, mający problemy z poprawnym rozumieniem potrzebują opiekunów chętnych do objęcia ich szczególną opieka. Niektóre problemy nie mogą być pozostawione do rozwiązania samym uczniom, nawet jeśli wyglądają na bardzo samodzielnych. Weźmy za przykład uczniów o nikim statucie społecznym, wywodzących się często z rodzin patologicznych mających niskie poczucie własnej wartości. Tym dzieciom szczególnie trudno jest pozbyć się takiego wizerunku. Dlatego nauczyciel w pomarańczowym kapeluszu musi profesjonalnie zaopiekować się tego typu uczniami, często mimo wielu problemów wychowawczych i braku szacunku do wychowawców i nauczycieli. Projekt przewiduje wcielenie się pedagoga w role kochającej matki lub ojca, którego rolą jest dbanie o dobro całej grupy z nadzieja na stała poprawę.

To podejście jest czasami bardzo trudne zwłaszcza jeśli dziecko nie jest wychowywane w warunkach, które stymulują poprawne zachowanie. Trudniejsze staje się tym bardziej jeśli nie widać również bezpośredniej i pozytywnej współpracy z samym rodzicem. Dlatego rzeczą nadrzędną dla szkoły jest stworzenie ducha solidarności wśród nauczycieli i wychowawców. Aby realizować trudne i poważne przedsięwzięcia potrzebna jest stała współpraca i wsparcie, jako że rola grupy opiekuńczej jest znaczna. Najważniejsze jest dobro dziecka, a wiec podejmowane akcje musza współgrać zarówno na poziomie ucznia, nauczyciela jak i szkoły. Projekt „Abrakadabra” ma na celu wdrożenie w życie takich właśnie przedsięwzięć.

  Szkoły uczestniczące w projekcie delegować będą wyznaczone osoby uczestniczące w spotkaniach Comeniusa. W październiku 2006 odbędzie się pierwsze spotkanie. Data i postanowienia muszą być przestrzegane. Każda ze szkół może wnosić pomysły, poprawki, obserwacje i sugestie. Od wszystkich członków oczekuje się lojalnego zaangażowania na cale trzy lata projektu.

  W czasie realizacji projektu przewiduje się korzystanie nauczycieli i uczniów z komputera ( praca w programie Powerpoint- podstawa rysowania, program fotograficzny).

  Projekt jest realizowany z myślą o uczniach, ich potrzebach, dlatego też będą oni regularnie angażowani w jego rozwój i realizacje. Uczniowie zaproszeni zostaną do współpracy nad pomysłami, sugestiami w różny sposób i odpowiednio do ich wieku, co pozwoli na aktywne włączenie uczniów już w pierwszym stadium realizacji projektu. Ponadto, uczniom zaproponuje się projektowanie i wykonywanie wszystkich materiałów, ozdób. Nauczyciele będą monitorować uczniów na boisku, aby dokonać dobrych wyborów dla swoich uczniów.

  Każdy nauczyciel jest zobowiązany do włączenia minimum celów projektu w jego własnej klasie. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru w jaki sposób chcą zrealizować zajęcia z ich uczniami. Jeśli to możliwe studenci kierunków nauczycielskich będą zaproszeni do uczestnictwa w zajęciach co da lepsze możliwości organizacji nauczycieli. Poszukamy studentów, którzy są zainteresowani napisaniem pracy na temat projektu.

       Ruchome elementy do gier: pudełka do gier

Przewidywany okres działań

Rodzaj działań
(działania lokalne i wyjazdy międzynarodowe)

Lokalizacja działań (w przypadku wyjazdów zagranicznych - podać z / do

wrzesień 2006

-         prezentacja projektu dzieciom

-         wybranie w każdym kraju 3 ulubionych gier na boisku

-         konkurs na logo projektu: dzieci projektują logo i wybierają najlepsze w głosowaniu

 

 Myszków, Polska

październik 2006

 

-         spotkanie w Polsce

-         wymiana pomysłów na utworzenie europejskich pomarańczowych pudełek do gier

-         utworzenie małego słowniczka najbardziej popularnych słów używanych w grach (liczby, kolory, instrukcje)

 

 Myszków

listopad 2006

-         utworzenie pierwszych pomarańczowych pudełek do gier na czas zimowy

 

 Myszków

grudzień 2006 

-         wysłanie pierwszych pomarańczowych pudełek jako prezentów bożonarodzeniowych

 

 Myszków

styczeń 2007

-         wykonanie fotograficznych opowiadań na temat boiska i wymiana ich przez Internet

 

 Myszków

luty-kwiecień

-          wykonanie drugiej serii pomarańczowych pudełek na czas letni

Myszków

maj 2007

-         spotkanie w Belgii

-         wymiana drugiej serii pomarańczowych pudełek na czas letni

-         wykonanie fotograficznych opowiadań o odwiedzających partnerach na boisku

-         plany na następny rok

 

Myszków-Wondelgem,Ghent,

Belgia

 

czerwiec 2007

-         zorganizowanie dnia zabaw na boisku z rodzicami i dziadkami

-         wymiana opowiadań przez Internet

-         utworzenie książki ze wszystkimi opowiadaniami

 

Myszków

Utworzenie elementów do zabawy – organizacja boiska.

Okazjonalne elementy do zabawy – wydarzenia na boisku.