UWAGA – KOMUNIKAT

 OŚWIETLENIE BOISKA ZEWNĘTRZNEGO

Aby załączyć oświetlenie boiska do piłki nożnej należy wysłać

 SMS o treści: 51ZAL

pod numer: 508 613 980

Aby wyłączyć oświetlenie boiska do piłki nożnej należy wysłać

SMS o treści: 51WYL

pod numer: 508 613 980

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                

Boisko jest  czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia sportowe i szkolne dla uczniów  w okresie roku szkolnego.
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych- po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym obiektem.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 5 wyznacza osobę zarządzającą boiskiem sportowym.

Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący  Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.

Osoby korzystające z boiska obowiązane są do wpisywania się, na podstawie zawartych umów ,,do rejestru użytkowników” prowadzonego przez zarządzającego.


W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boiska.

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządzający obiektem może zabronić korzystania z boiska.

Zajęcia sportowe mogą odbywać się tylko  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu korzystania z zarządzającym boiskiem.

Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego - dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego  przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
f) zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie po zmroku
j) wprowadzania zwierząt

k) korzystania z boiska bez zgody zarządzającego

l) niszczenia zieleni , ławek i koszy.

ł) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających.

Zarządzający boiskiem w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie boiska szkolnego poza planowymi zajęciami uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie.
a) Zespół Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska.
b) Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach. ( art. 54 Kodeksu wykroczeń - kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych podlega karze grzywny do 500 złotych.)


Korzystający z boiska sportowego są zobowiązani do przestrzegania regulaminu  i zasad ustalonych w umowie z zarządzającym .


Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania boiska składać można do dyrektora  w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie  w godzinach przyjęć interesantów.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie

 

 

koszykówka