Decyzja o budowie nowej szkoły podstawowej w mieście

 

Pierwszy dzwonek w murach nowej szkoły

Pierwszy dyrektor – p. Jan Kempa

Szkoła zatrudnia 28 nauczycieli, kształci 678 uczniów w 20 oddziałach:

klasy młodsze: I-III - 6 oddziałów

klasy starsze IV- VIII - 14 oddziałów

 Nadanie szkole imienia Aleksandra Zawadzkiego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przekazanie sztandaru

 Obowiązki dyrektora pełni mgr Zenobiusz Kosakowski

 

 Zapada decyzja o budowie nowej szkoły, placówka miała się składać

 z 33 oddziałów szkolnych i cztero oddziałowego przedszkola, przewidziana była dla 1032 uczniów, w skład     szkoły miało wchodzić 6 segmentów o łącznej powierzchni 8645 m2

Nowym dyrektorem zostaje mgr Stefan Będkowski, grono pedagogiczne liczy 46 osób, w szkole uczy się 812 uczniów

 W ramach akcji Narodowy Czyn Pomocy Szkole opiekę nad placówką obejmują Myszkowskie Zakłady   

 Metalurgiczne

 Naukę rozpoczęło 1004 uczniów uczonych przez 51 pedagogów, zabrzmiała pierwsza audycja radiowa Samorządu Uczniowskiego „To i owo, tu i tam”

Oddanie do użytku uczniom klas młodszych kilku pawilonów w budynku nowo budowanej szkoły

JUBILEUSZ 20-LECIA SZKOŁY

 Przeniesienie do budynku nowej szkoły przy ulicy Gen. Sikorskiego,

 w szkole mieści się 6 pawilonów:

pawilon A - administracja, świetlica i kuchnia

pawilon B - pomieszczenia dla klas II i III

pawilon C - pomieszczenia dla klas IV - VIII

pawilon D - pracownie

pawilon E - sale gimnastyczne

pawilon F - pomieszczenia dla klas I  

 Nowym dyrektorem został mgr Eugeniusz Bugaj, szkoła liczy 50 oddziałów, w których uczy się 1450 uczniów  

 wychowywanych przez 71 nauczycieli i 3 katechetów

Uroczyste oddanie do użytku całego obiektu, budynek został przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła wydaje gazetkę szkolną „Kujon”

 Nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza, honorowymi gośćmi były wnuczka i prawnuczka pisarza -  

 p. Jadwiga Sienkiewicz i jej córka p. Anna Dziewanowska

 Wejście w życie reformy oświaty, z 8 - klasowej szkoły podstawowej przeobraziła się 

 w 6 - klasową placówkę kształcącą dzieci w dwóch poziomach:

I - III klasy młodsze

IV - VI - klasy starsze

 Szkołą kieruje dyrektor mgr Bożena Woźniak, powstaje nowa gazetka uczniowska - "Szkolniak"

 Miasto obchodzi 50 rocznicę powstania, szkoła włącza się w przygotowanie obchodów tej rocznicy

 W szkole uczy się 1280 uczniów w 50 oddziałach, pracuje 75 nauczycieli, szkoła wkracza na drogę określenia swojej tożsamości:

opracowane zostaje logo szkoły i nazwa własna - pojawiają się one jako elementy uczniowskich strojów  eksponowane podczas różnych uroczystości szkolnych lub środowiskowych

szkoła wydaje pakiet materiałów promocyjnych o szkole: informator szkolny i folder

zorganizowana zostaje wystawa promująca sukcesy uczniów przed rodzicami i lokalną społecznością

powstaje Szkolny Klub Europejski „EUROPEJCZYK" w szkole zorganizowano kształcenie integracyjne

 Pierwszy w historii udział szkoły w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich, szkoła rozpoczyna systematyczną   

 współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym Oddział Górnośląski w Katowicach w ramach realizacji programu  

 edukacyjnego „Rozpal niepokój o Ziemię"

  Szkoła staje się organizatorem XI ZLOTU SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH

  Uzyskanie tytułu: „SZKOŁA Z KLASĄ”

  Od 1 września wraz z Gimnazjum Nr 5 im. Roberta Schumana tworzymy Zespół Szkół Publicznych Nr 5,   

  dyrektorem ZSP Nr 5 zostaje mgr Aleksandra Okraska, a zastępcą mgr Elżbieta Gocyła 

  JUBILEUSZ 35-LECIA SZKOŁY

 Szkoła przystępuje do programu współpracy międzyszkolnej Państw Unii Europejskiej SOCRATES COMENIUS

 Szkoła otrzymuje tytuł Śląskiej Szkoły Jakości przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

 X-ta rocznica nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza

 Budowa boiska sportowego

 Uroczyste oddanie do użytku boiska sportowego

 Udział w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanym przez Unię   

  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Podsumowanie projektu międzynarodowej współpracy szkół SOCRATES COMENIUS

 Wyposażenie szkoły w bezpieczne miejsca do zabaw, które powstały

 w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA

  X-ta rocznica istnienia klas integracyjnych

 Uczestnictwo placówki w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”

 Szkoła przystępuje po raz drugi do projektu Comenius  "Uczymy się przez całe życie". Tytuł projektu: "Emocje  

 pozwalają przełamywać granice"

 Termomodernizacja szkoły o wartości 4 518 780,10 zł 

 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 Uzyskanie certyfikatu "Wiarygodna szkoła"

 Uzyskanie certyfikatu "Klub Bezpiecznego Puchatka"

 Uzyskanie certyfikatu "Śniadanie daje moc"z
 Uzyskanie certyfikatu "Bezpieczne wakacje"

 Udział w kampanii promocyjno-informacyjnej „Mam kota na punkcie mleka”

 Szkoła uczestniczy w programie ZADOWOLONY KONSUMENT i uzyskuje certyfikat potwierdzający  

 najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych

 Udział w XXIII Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”

 Uzyskanie certyfikatu „Placówka otwarta na kulturę, sztukę, sport i środowisko lokalne”

 Uczestnictwo w programie edukacyjnym „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

 Uzyskanie krajowego certyfikatu „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 Udział w VIII edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

 Po raz kolejny szkoła przystępuje do ogólnopolskiego programu „Śniadanie Daje Moc”

 Udział w XXIV Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”

 Uczestnictwo w projekcie  naukowym organizowanym przez Uniwersytet Śląski i Kuratorium Oświaty  w Katowicach

 Szkoła dołącza do szkół/placówek wychowujących integralnie.

 Wejście w życie zmian strukturalnych wynikających z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji

   Z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 5  w skład którego wchodziła dotychczasowa  

 sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową  

 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w skład, której wchodzą  wygaszane oddziały  

 gimnazjalne i nowo powstałe oddziały przedszkolne

 Informacje dotyczące funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych znajdują się na  

 stronie www.gimnazjum5.myszkow.pl

  Szkołą kieruje dyrektor mgr Aleksandra Okraska, a obowiązki wicedyrektorów pełnią mgr Elżbieta Gocyła  

 oraz mgr Joanna Jurczyk

   W roku szklonym 2017/2018 naukę rozpoczęło 874 uczniów szkoły podstawowej, w tym oddziały  

 gimnazjalne i oddziały przedszkolne, pracuje 97 nauczycieli

  Uroczyste otwarcie oddziałów przedszkolnych

 Powstanie boiska wielofunkcyjnego wybudowanego w ramach środków z budżetu partycypacyjnego 

  XX-ta rocznica nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza

Oddanie do użytku windy w pawilonie B

Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Gocyła. Obowiązki wicedyrektorów pełnią mgr Joanna Jurczyk i mgr Małgorzata Rolka. 

W szkole pracuje 95 nauczycieli, uczy się 858 uczniów w 41 oddziałach.

 

JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY