RODZICU !

ZAPISZ DZIECKO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

Zgłoszenia uczniów do klasy I przyjmujemy do 22.03.2019

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 10 kwietnia godz. 13.00

    1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmujemy z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

        ul. 11 – go Listopada bez numerów 1,3,5,9,11,13

        ul. 1 – go Maja numery nieparzyste do numeru 93 , numery parzyste do numeru 82

        ul. Kościuszki numery parzyste od 86 ,ul. Prymasa Wyszyńskiego bez numerów 6 i 8

        ul. Helenówka, Jagodzińska, Kręta, Majora Hubala, Ogrodowa, Sikorskiego, Skłodowskiej, Słowiańska, Sucharskiego, Wesoła, Zielona, Żytnia.

    2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowane do klas pierwszych na  podstawie zgłoszeń rodziców.

    3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi  miejscami.

    Wnioski i zgłoszenia do klasy I dostępne są TUTAJ oraz w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00

   

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Myszkowie ul. Sikorskiego 20A , 42-300 Myszków;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) ; sienkiewicz5@go2.pl
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
  2. informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;

5. dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

6. każdy uczeń (opiekun prawny) posiada prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO);

7. uczeń (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);

8. podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne.

                                                                                                                                        mgr Elżbieta Gocyła

                                                                                                                                            dyrektor szkoły