Część I

Projekt ewaluacji wewnętrznej nr 1/20010/11

 

1.      Zagadnienie badawcze:

Jak oceniamy funkcjonowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym?

2.      Źródło zagadnienia : wymagania ministerialne 3.1.D. B , 3.2. D.B., 3.3.D.B.,  3.4.D.B.

Ad 1.

W badanym obszarze postawione zostały przed szkołą cztery wymagania.

Sprawdzenie na jakim poziomie spełniono poszczególne z nich wiąże się z udzieleniem odpowiedzi na następujące pytania wynikające z analizy charakterystyk.

 

3.      Zestawienie szczegółowych zagadnień badawczych:

  

 Wymaganie pierwsze dotyczy wykorzystania zasobów środowiska, w którym szkoła funkcjonuje.

Pytania :

3.1.1.D. Jakie działania na rzecz środowiska podejmuje szkoła?

3.1.1.B. W jaki sposób i w jakim stopniu potrzeby i możliwości środowiska zostały uwzględnione w działaniach szkoły?

3.1.2.D. Jakie są przejawy współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami i organizacjami?

3.1.2.B. W  jakim stopniu ta współpraca wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów?

Drugie wymaganie dotyczy wykorzystania wiedzy o absolwentach i ich losach do ulepszenia własnej pracy szkoły.

Pytania:

3.2.1.D . Jaki szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów i współpracuje z nimi?

3.2.1.B. Jakie są ,dowody na dobre przygotowanie absolwentów do dalszej nauki?

Trzecie wymaganie wymaga analizy sposobu promowania wartości wykształcenia w środowisku , a tym samym osiągnięć uczniów.

Pytania:

3.3.1. D. W jaki sposób i jak skutecznie szkoła prezentuje w środowisku informacje o ofercie edukacyjnej i swoich osiągnięciach?

3.3.1. B. Jak skuteczna jest promocja szkoły w środowisku ? 

Czwarte wymaganie dotyczy współpracy rodziców ze szkołą. W naszej ewaluacji uznaliśmy za najważniejsze.

Pytania:

3.4.1. D. Jakie są formy pozyskiwania i wykorzystania opinii rodziców w pracy szkoły?

3.4.1.B. Jakie są zasady i procedury współdecydowania rodziców o sprawach szkoły?

3.4.2.D. Jakie są formy wspierania przez szkołę rodziców w wychowywaniu dzieci?

4. Metody zbierania informacji:

- kwestionariuszowa  ( ankieta) ,

- analiza dokumentów ,

- wywiad z dyrektorem.

5. Narzędzia badawcze:

- ankieta dla nauczycieli „ Współpraca z rodzicami”

- ankieta dla rodziców   „Współpraca ze szkołą”

6.Wykonawcy: Elżbieta Gocyła, Aldona Mordalska, Renata Skalska, Grażyna Woś.

7. Terminy:

- zatwierdzenie narzędzi badawczych : do15 listopada 2010r.

- przeprowadzenie badania : 24.11.-31.01.2011 r.

- interpretacja danych  i przygotowanie raportu: do końca lutego 2011r.

- prezentacja raportu 31.03.2011r –spotkanie delegatów rady rodziców

 06.04.2011 – posiedzenie RP. Publikacja na stronie internetowej szkoły.

CZĘŚĆ II –Opis kontekstu badawczego. 

 

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5

im. Henryka Sienkiewicza

w Zespole Szkół Publicznych Nr 5

Numer szkoły

5

Status

PBL

X

NPBL

 

Rok założenia

1968

 

Nazwisko dyrektora

Aleksandra Okraska

ADRES SZKOŁY

Ulica

Sikorskiego

Nr

20a

Kod pocztowy

42 - 300

Miejscowość

Myszków

Telefon

(0-34)313-20-01

Gmina

Myszków

Telefaks

(0-34)313-20-01

Powiat

Myszków

E-mail

sienkiewicz5@go2.pl

Województwo

śląskie

Adres www

www.itware.pl/sp5

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Nazwa

Gmina Myszków

Adres

ul. Kościuszki

Sposób obsługi finansowej

ZASiP

Przewodniczący Rady Rodziców

Anna Bober

Wizytator KO

Władysława Tkaczyk

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Liczba oddziałów

26

Liczba sal lekcyjnych

27

Zmianowość

1

Liczba uczniów

525

Średnia liczba uczniów w oddziale

21,7

Liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty)

54

Personel pomocniczy (w przeliczeniu na pełne etaty)

2

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE, NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA SZKOŁY

Szkoła ma wysoki poziom nauczania. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i biorą udział w doskonaleniu zawodowym.

W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych konkursach przedmiotowych, ekologicznych i sportowych. Jesteśmy współorganizatorami konkursów przedmiotowych w ramach działalności Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. Uroczyście obchodzone są Dni Patrona Henryka Sienkiewicza z międzyszkolnym konkursem ortograficznym „O pióro Henryka Sienkiewicza”

W roku 2010 gościliśmy przedstawicieli szkół integracyjnych z woj. Śląskiego w ramach obchodów X-lecia integracji. Od 10 lat uczestniczymy w  Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. Tradycyjnie organizowane są spotkania i uroczystości świąteczne. Biorą w nich udział zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele i byli pracownicy szkoły.

Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych. Jest ona prowadzona od klasy I. Wszyscy uczniowie uczą się obowiązkowo języka angielskiego. Język niemiecki realizowany jest w ramach kół zainteresowań. W szkole funkcjonują 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz Informatyczne Centrum Multimedialne przy bibliotece szkolnej.

CZĘŚĆ III WNIOSKI

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

  Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracuje z instytucjami  i organizacjami działającymi w tym środowisku. Należą do nich: lokalny samorząd, szkoły podstawowe, przedszkola, parafia, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, policja, straż pożarna, straż miejska, spółdzielnia mieszkaniowa, świetlica środowiskowa, PCPR, PPPP, Sanepid, LOP, PCK, TPD, Klub osiedlowy PTTK-M 2, Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacje i stowarzyszenia.                        

  Za najważniejsze inicjatywy uważa się : akcje ekologiczne, debaty z udziałem zaproszonych gości, zawody i turnieje sportowe, konkursy, akcje charytatywne, imprezy środowiskowe (festyny, przeglądy teatralne, akademie)

 Szkoła udostępnia instytucjom i organizacjom działającym w środowisku swoje zasoby lokalowe i techniczne: pracownie informatyczne, sale gimnastyczne, boisko szkolne.

 Szkoła rozpoznaje i uwzględnia w swojej pracy rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska lokalnego. Jest otwarta na organizacje imprez szkolnych i środowiskowych. W ramach współpracy szkoły ze środowiskiem szkoła organizuje wyjścia do kina, na przedstawienia teatralne oraz wycieczki szkolne, zajęcia profilaktyczne i pozalekcyjne. W trosce o wysoki poziom kształcenia i rozwijania zainteresowań uczniów dyrekcja dokonuje zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych. Bierze udział w projektach i pozyskuje środki z funduszy europejskich. Nauczyciele dostrzegają korzystny wpływ współpracy ze środowiskiem lokalnym na rozwój uczniów, na kształtowanie pożądanych postaw oraz pomoc psychologiczną i socjalną w tym przez stypendia ufundowane przez lokalny samorząd.

Podejmowane przez szkołę inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w tym środowisku wpływa na wizerunek szkoły, dobrą jakość jej pracy, a także uwrażliwienie i uspołecznienie uczniów. Znajduje to wyraz w opiniach dyrektora szkoły, nauczycieli, przedstawicieli instytucji.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów    

  W celu doskonalenia efektów nauczania i wychowania w szkole wykorzystywane są informacje o losach absolwentów. Realizacja zadania odbywa się na linii szkoła podstawowa gimnazjum, jako jednostek  wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 5.

 Współpraca szkoły z absolwentami realizowana jest w czasie organizacji wspólnych imprez: akademii z okazji świąt narodowych, Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Dnia Języków Obcych, balu karnawałowego dla uczniów klas I-III, zawodów sportowych.

  Współpraca z dyrekcją i nauczycielami Gimnazjum nr 5 oraz PPP przyczynia się do bieżącej wymiany informacji o uczniach i służy dobremu przygotowaniu  ich do dalszego etapu kształcenia, a także ukierunkowania zainteresowań związanych z wyborem przyszłych kierunków kariery szkolnej i preorientacji zawodowej.

Źródła: analiza dokumentów szkolnych, kroniki, dziennika pedagoga szkolnego.

Poziom spełniania wymagania: B

 

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji.

          W szkole  i w środowisku promowana jest wartość  edukacji i potrzeba uczenia się, co w znaczący sposób przyczynia się do pozytywnego postrzegania szkoły w środowisku.

        Upowszechnianie informacji  dotyczących ofert edukacyjnej, podejmowanie działań i osiągnięć szkoły  odbywa się w różnych formach, np. organizowane są dni otwarte, przygotowywane ulotki, foldery, a także informacje bieżące dla rodziców zamieszczane na tablicach ogłoszeń szkoła posiada również własną stronę internetową, na której promuje wartość edukacji, w tym idee integracji. Osiągnięcia uczniów i nauczycieli prezentowane są też w prasie lokalnej.

   Badane źródła potwierdzają również podejmowane przez szkołę działania promujące wartość uczenia się przez całe życie oraz działania na rzecz dorosłych (rodziców, nauczycieli) służące budowaniu społeczeństwa otwartego na wiedzę. W tym celu szkoła realizuje projekty edukacyjne, prowadzi szkolenia, kursy, warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze,

akcje społeczne, informacyjne np. z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, uzależnień. Kształci także umiejętność korzystania z nowych technologii z wykorzystaniem Internetu i multimediów.

  Podejmowane przez szkołę działania są pozytywnie dostrzegane przez uczniów, ich rodziców, lokalny samorząd oraz partnerów szkoły. Zarówno rodzice jak i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów ( świadczą o tym wręczane puchary i dyplomy w konkursach, za sukcesy sportowe, otrzymywane przez uczniów stypendia naukowe)

 Partnerzy szkoły i przedstawiciele rodziców mają poczucie że dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły zależy na dobrej współpracy z środowiskiem lokalnym i promowaniu szkoły.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

                   Rodzice są zachęcani przez szkołę i korzystają z możliwości dzielenia się opiniami na temat jej pracy oraz procesu nauczania, np. na zebraniach -95% odpowiedzi, w czasie indywidualnych rozmów 72% przy okazji uroczystości i imprez klasowych 41% .  potwierdza się to również w opiniach nauczycieli 95% ankietowanych wybrało indywidualne rozmowy z rodzicami w wyznaczonych godzinach ,86% podczas zebrań uzyskuje od rodziców opinie na temat procesu nauczania. Ponad połowa badanych rodziców (62%) jest zdania , że nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami. 74 % potwierdza, że tworzone są możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat funkcjonowania szkoły, a opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły ( 87 % -raczej tak i 21 % -zdecydowanie tak)  W ocenie nauczycieli opinie rodziców brane są pod uwagę w mniejszym zakresie (zdecydowanie tak - 45%, raczej tak 41%)

Szkoła zgodnie ze swoją misją wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Badane źródła wymieniają jako formy wsparcia wychowawczego oferowane przez szkołę :                                              

- współpracę z rodzicem /wychowawcą 91%/95%

 - pomoc specjalisty pedagoga 85%

- pośrednictwo w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)–82%/38%

 - pomoc specjalistyczną PPP -38%

- indywidualne rozwiązywanie sytuacji problemowych 86%

W opinii wychowawców rodzice są w wystarczającym stopniu informowani o sukcesach (zdecydowanie tak 82%, raczej tak 18%) jak i trudnościach napotykanych przez uczniów w procesie edukacyjnym (-77% zdecydowanie tak 18 % -raczej tak)                           

Frekwencja rodziców na organizowanych spotkaniach jest dobra. Pedagogizacja rodziców cieszy się zainteresowaniem  i jest ukierunkowana na ich potrzeby.

   Zdaniem respondentów rodzice mają wpływ na działania szkoły dotyczące kwestii dydaktycznych, organizacyjnych i wychowawczych np. planowanie i organizacja wycieczek 45%, imprez klasowych32% ,wybór (udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych) -27%  wymieniane są także opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, opiniowanie pracy nauczycieli, decyzji o zmianach w organizacji zajęć.  W opinii Rady Rodziców, jako osób delegowanych do stałej współpracy z dyrekcją szkoły, wskaźnik aktywności rodziców w działaniach  na rzecz szkoły jest zadowalający .

Dowody, źródła, dokumenty : -dzienniki zajęć, protokoły zebrań z rodzicami, regulamin RR, sprawozdania semestralne, opinie, ankiety rodziców i nauczycieli.

Poziom spełniania wymagania: B

CZĘŚĆ IV- Rekomendacje (Mocne i słabe strony)

                                                           MOCNE STRONY:

Udział w projektach i organizowanie spotkań edukacyjno- profilaktycznych dla uczniów i rodziców.

SŁABE STRONY:

 

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:

Formy/sposoby upowszechniania raportu: