Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata odbyła się pod hasłem „Wyprawa poprawa”.

Sprzątanie Świata Polska to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.

Dzikim wysypiskom mówimy nie!

Po pierwsze - nie śmieć!

Często dzikie wysypisko nigdy by nie powstało, gdyby nie pierwszy, rzucony na pobocze papierek. O  ile kilka kolejnych śmieci to może tylko zbieg okoliczności, to później mamy do czynienia ze zjawiskiem ogólnego przyzwolenia i  braku społecznego oburzenia na koleje takie zachowania. Nasz pierwszy, przysłowiowy papierek może się więc stać początkiem nowego dzikiego wysypiska.

Uczniowie jak co roku aktywnie wzięli udział w akcji sprzątania świata. Wraz z wychowawcami i nauczycielami przyrody zaopatrzeni w worki i rękawiczki posprzątali teren wokół szkoły. Na lekcjach plastyki wykonali plakaty propagujące ta akcję.

                                                                                                                                                                                                                            Nauczyciele przyrody