Od września 2000r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie rozpoczął się nowy etap działalności dydaktyczno – wychowawczej – powstała pierwsza klasa integracyjna. Powstała ona z potrzeby sprostowania wymogom współczesności. Fundamentalną zasadą funkcjonowania w szkole integracyjnej, klas integracyjnych jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności i różnice. Tworząc oddziały integracyjne pamiętaliśmy o zasadzie, że klasy te powinny odpowiadać na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów, przyjmując różne style i różne tempo uczenia się oraz gwarantując każdemu odpowiednie wykształcenie.

 Nauczyciele pracujący w pierwszej utworzonej klasie integracyjnej mgr Aleksandra Bulska, mgr Małgorzata Rolka zadawały sobie pytania:

-        W jaki sposób uświadomić uczniom konieczność niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym?

-        Jak nauczyć obcowania z chorymi uczniami, by nie urazić kogoś swoja niewiedzą czy nieświadomie zranić cudzą godność?

Pierwsza klasa integracyjna to 20-osobowy zespół uczniów.

W klasie znalazło się czworo uczniów niesprawnych, szesnaścioro, to dzieci o wysokim potencjale intelektualnym. Podejmując prace z tak zróżnicowaną grupą zastanawiano się, jak prowadzić zajęcia, jakie metody pracy zastosować, aby wszystkie dzieci zainteresować, pobudzić ich zmysły do wydatnej pracy na miarę możliwości każdego z osobna. Od strony formalnej stworzono procedury tworzenia klas integracyjnych i regulamin klas integracyjnych.

Henryk Sienkiewicz, patron „piątki” powiedział, że „największym szczęściem człowieka jest umieć kochać innych ludzi.”

Czy nam się to udaje? Chyba tak.

Idąc za myślą H. Sienkiewicza klasy integracyjne istniejące w naszej szkole są organizatorami wielu spotkań, imprez czy szkoleń dla nauczycieli innych szkół integracyjnych. Pierwszą dużą imprezą, którą zorganizowaliśmy dla wielu dzieci niepełnosprawnych była impreza w grudniu pod wzniosłym hasłem: „Boże Narodzenie – święta miłości i przyjaźni.” W imprezie uczestniczyła setka dzieci – zaproszonych gości

-        Przedszkole Integracyjne nr 2 w Myszkowie

-        uczniowie klas integracyjnych ze szkoły w Częstochowie

-        Przedszkole nr 1 w Myszkowie.

Impreza obfitowała w występy naszej klasy integracyjnej, zabawy, zawody. Każdy z naszych gości otrzymał nagrodę w postaci paczki mikołajkowej (postaraliśmy się o sponsorów tej imprezy)

Rok 2002 – byliśmy uczestnikami programu Sejmiku Śląskiego pod patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach i WOM-u w Częstochowie.

Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z klasami integracyjnymi w Jaworznie Szczakowej, Bielsko – Białej.

Współpracując z tymi odległymi od nas szkołami wiele się nauczyliśmy, wiele się dowiedzieliśmy o integracji. Musieliśmy dorównać tym dwóm bardzo doświadczonym szkołom móc z nimi dyskutować, prowadzić otwarty dialog, czy konferować. W czasie współpracy prowadziliśmy zajęcia otwarte dla nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół. Nasi doświadczeni nauczyciele świetnie wywiązali się ze swoich zadań. Świadczyły o tym artykuły ukazujące się w ówczesnej prasie i komentarze nauczycieli z Jaworzna 

„.. Z wysoką oceną spotkał się całokształt działań szkoły w kierunku kształcenia integracyjnego. Widać to gołym okiem – mówi Ewa Kołacze z Jaworzna Szczakowej – dojrzałe wypowiedzi uczniów świadczą o wysokim poziomie edukacyjnym i wychowawczym szkoły i o tym, że warto nauczać dzieci współistnienia bez barier ...”

 

A oto nauczyciele i tematy wówczas prowadzonych zajęć:

 

  wych. mgr A. Bulska, nauczyciel wspomagający mgr M. Rolka

     „Podróże dalekie i bliskie – Szlakiem Stasia i Nel bohaterów powieści  

H. Sienkiewicza”

-        zajęcia z włączeniem dramy i profilaktyki A. Kołodziejczyka – „Spójrz inaczej”

 wych. mgr R. Rajczyk, nauczyciel wspomagający mgr L. Dratwa

 wych. mgr E. Gocyła, nauczyciel wspomagający mgr inż. M. Rotter

„Dom to nie tylko cztery ściany...”

 

Rozumiejąc potrzeby rodziców, ich lęki i obawy związane z zapisywaniem swoich dzieci do klasy integracyjnej organizujemy w miesiącu maju DNI OTWARTE  INTEGRACJI. Ubiegłoroczne zajęcia w klasach integracyjnych przebiegały pod hasłem: TĘCZOWE  MARZENIA  DZIECI  SIĘ  SPEŁNIAJĄ. W ciągu tygodnia każdy zainteresowany mógł odwiedzić klasy i być obserwatorem zajęć prowadzonych w klasie integracyjnej. Chętnych nie brakowało.

 

   

Regulamin klasy integracyjnej

„OPRÓCZ  WIEDZY  TRZEBA  MIEĆ  SERCE”

 

 

      W grupie dzieci  reprezentujących różny stopień rozwoju i różny stopień sprawności psychofizycznej w trakcie zajęć dochodzi do powstania pełnego zrozumienia, akceptacji i tolerancji. Wspólne przeżycia wpływają korzystnie na rozwój emocjonalno-społeczny oraz sprzyjają rozwojowi intelektualnemu. Zdolności uczniów upośledzonych uaktywniają się i powiększają wraz ze wzrostem przychylności otoczenia. Rośnie pewność siebie. Dzieci zdrowe czują się odpowiedzialne za swych niepełnosprawnych kolegów, uczą się pomagać im.

 

 

   Liczebność w klasie integracyjnej nie powinna przekraczać 20 uczniów, w tym na podstawie opinii lub orzeczenia PPPP 3 do 5 uczniów o specyficznych potrzebach indywidualnych – zaliczyć tu należy dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, dzieci niedowidzące i niedosłyszące oraz dzieci o cechach autystycznych oraz inne zakwalifikowane w oparciu o orzeczenie PPPP

Program klasy integracyjnej jest tworzony przez nauczycieli pracujących w tej klasie   i zaakceptowany przez RADĘ  PEDAGOGICZNĄ  SZKOŁY.

 

    W klasie tej prowadzone jest na poziomie I-III nauczanie zintegrowane, a w klasie     IV-VI nauczanie przedmiotowe. Obowiązuje też zasada ustnych i pisemnych informacji o osiągnięciach ucznia i kierunkach dalszej pracy. Na koniec pierwszego semestru oraz koniec roku rodzice otrzymują opis osiągnięć dziecka w formie analizy postępów nauczania i wychowania.

   Zajęcia z klasą integracyjną prowadzi dwóch pedagogów, w tym jeden główny (nauczyciel przedmiotu), drugi – wspomagający. Do zadań nauczyciela uczącego przedmiotu w klasie integracyjnej należy:

-  stosowanie zasady poglądowości przy realizowaniu ramowych treści nauczania,

-  uwzględnianie sugestii nauczyciela wspomagającego dotyczących możliwości dziecka,

-  konsultacja z pedagogiem specjalnym w kwestii oceniania odpowiedzi ustnych kartkówek i sprawdzianów,

- wcześniejsze informowanie pedagoga specjalnego o przygotowywanej lekcji, aby mógł on ją odpowiednio zmodyfikować

- aktywizacja uczniów integracyjnych ( kierowanie do nich łatwiejszych pytań, wdrażanie do pracy w grupie, asystowanie nauczycielowi) 

 -  wcześniejsze zapoznanie nauczyciela wspomagającego z zakresem przewidywanym na sprawdzianie

  Do zadań nauczyciela  wspomagającego:

-  dostosowuje treści do indywidualnych możliwości każdego dziecka z orzeczeniem i opinią PPP

- pomoc w rozwiązywaniu niezrozumiałych zadań, poleceń,

- kontrola notatek podczas przepisywania z tablicy oraz dyktowanych przez nauczyciela,

- modyfikowanie sprawdzianów i kartkówek,

- współudział w ich ocenianiu,

- współpraca z wychowawcą klasy, kierowanie bieżących informacji (dotyczących spraw wychowawczych, konfliktów)

- modyfikacja lub układanie indywidualnych programów dla uczniów klasy

- przeprowadzanie zajęć integrujących we współpracy z pedagogiem szkolnym.

 

 

 Szczegółowy podział obowiązków na danej lekcji podlega wewnętrznej umowie między nauczycielami. Funkcja wychowawcy może być powierzona jednemu z nich na dany etap edukacyjny.

Ze względu na specjalne potrzeby dzieci z klasy integracyjnej Klasowa Rada Rodziców może wnioskować do Rady Rodziców Szkoły o sfinansowanie konsultacji np.: psychologa, logopedy, rehabilitanta lub zatrudnienie pomocy wychowawczej, jeżeli w grupie jest jedno lub dwoje dzieci z ciężkimi uszkodzeniami ciała wymagającymi czynności pielęgnacyjnych.

Przynależność dziecka do klasy integracyjnej ma charakter umowy między uczniem (reprezentowanym przez rodziców) a szkołą (reprezentowaną przez dyrektora szkoły). W/w umowa składana jest w formie pisemnego oświadczenia.

Wychowawca i pedagog wspomagający zobowiązani są do prowadzenia własnej dokumentacji oraz opisu podejmowanych działań w formie sprawozdania na koniec roku szkolnego.

W przypadku zaistnienia sytuacji nie przewidzianych w regulaminie, sposób rozwiązania problemu leży w kompetencji dyrektora szkoły z uwzględnieniem przepisów zawartych w statucie szkoły.