- wych. mgr Magdalena Najgebauer

- wych. mgr Aleksandra Bulska

-  wych. mgr Dorota Rogacka

- wych. mgr Małgorzata Cierpiał

  wych. Małgorzata Gurtkiewicz

- wych. Aldona  Mordalska

wych. mgr Renata Bereza

- wych. mgr Magdalena Burska

- wych. mgr Ewa Lenartowicz

  

      

 

 

 Obecnie w roku szkolnym 2018/2019 istnieje dziewięć klas integracyjnych. W klasach tych uczy się ogółem 126 uczniów, w tym 40 „sprawnych inaczej”, jedenaścioro uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym. Są wśród uczniów:  dzieci z głębokim niedosłuchem,  przewlekle chore, z niepełnosprawnością ruchową i upośledzone umysłowo. Dzieli ich bardzo wiele – bo choroba, lecz łączy nadrzędne hasło obowiązujące od momentu powstania w naszej szkole oddziałów integracyjnych:

"OPRÓCZ WIEDZY TRZEBA MIEĆ SERCE"

 

 

Przez dziesięć lat istnienia w naszej szkole klas integracyjnych staramy się pracować efektywnie z korzyścią dla uczniów w normie intelektualnej, jak również dla uczniów „sprawnych inaczej.”

Zapewniamy swoim uczniom:  

programy indywidualne dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów sprawnych inaczej,

 

   

     programy własne nauczycieli, które tworzone są po rozpoznaniu zespołu klasowego. Programy rozwijają indywidualne zdolności uczniów, niwelują istniejące zahamowania naszych podopiecznych, pozwalają na osiąganie wielu sukcesów w dziedzinie wychowawczej i dydaktycznej,

 

  uczestnictwo klas integracyjnych w wielu imprezach środowiskowych i wojewódzkich,

   

  zajęcia rehabilitacyjne,

  możliwość współdziałania i współtworzenia planów pracy przez  rodziców,

   zajęcia otwarte, które są okazją do obserwacji dzieci w czasie trakcie działań dydaktycznych,

   

   zajęcia rewalidacyjne – uczestniczą w nich uczniowie indywidualnie (2 godz. tygodniowo). 

    W czasie zajęć nauczyciel pracuje z dzieckiem nad usprawnianiem zaburzonych funkcji.

   

W pracy z klasą integracyjną bardzo ważna jest indywidualizacja nauczania, cykl różnych metod, które powinny być zastosowane, by pomóc uczniom w poznaniu siebie, w zrozumieniu innych. Ogromne znaczenie zatem przywiązujemy do metod nowej pracy. Są one nowatorskie, otwarte na ucznia. Każdy z naszych uczniów osiąga sukcesy.

W klasach integracyjnych nie ma uczniów „słabych”, „złych”. Są uczniowie, którzy osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Jesteśmy aktywni w szkole i poza szkołą. Bierzemy udział w zawodach, konkursach, olimpiadach. Prowadzimy zajęcia otwarte dla środowiska mieszkańców Myszkowa.

Pedagodzy pracujący w klasach integracyjnych są ludźmi otwartymi na świat, ciągle się dokształcającymi. Są wśród nich oligofrenopedagodzy, absolwenci studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, kompensacji, itp.  Aby wymagać od innych, należy dać z siebie maksimum – to nasza codzienna dewiza.

 

 

  wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: oligofrenopedagodzy, logopedzi, surdologopeda, tyflopedagog, rehabilitant, pedagodzy specjalni,

 

dobra baza dydaktyczna w postaci: pracowni specjalistycznych, 2 sale komputerowe z dostępem do Internetu, ICIM przy bibliotece szkolnej, świetlica czynna od 8.00 - 15.30,

 

gbinety: terapii zajęciowej, logopedyczny, sala polisensoryczna, wyposażone dzięki środkom z EFS, sala korekcji wad postawy pozyskana z programu fundacji POLSAT "Prosto do Europy",

 

częściowe dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: pojazdy, sanitariaty w ramach dofinansowania z programów PEFRON - u,

 

udział w projektach edukacyjnych i profilaktycznych: "Szkoła z klasą", "Śląska szkoła jakości", "Cała Polska czyta dzieciom", "Szkoła bez przemocy", "Trzymaj formę", "Mleko z klasą", "Warszawa w szkole" (I - III), "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", "Poczytaj mi przyjacielu",

 

stała współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.