Klasy I -III mgr Małgorzata Rolka

Klasy IV - VIII mgr Małgorzata Caban

koordynowanie realizacji programu profilaktyki;

współpraca z wychowawcami w zakresie realizowania na godzinach do dyspozycji wychowawcy – zajęć profilaktyczno – wychowawczych;

  pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą

koordynowanie nauczania indywidualnego oraz rewalidacji indywidualnej;

programowanie wśród uczniów kulturalnych zachowań;

kontrola realizacji obowiązku szkolnego – współpraca z rodzicami, Zespołem Kuratorów, Policją;

działania interwencyjne w przypadku sytuacji konfliktowych wśród uczniów;

współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie kierowania uczniów na badania specjalistyczne;

prowadzenie dokumentacji związanej z orzeczeniami i opiniami PPP-P;

udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego. Włączenie w pomoc rodziców;

organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w eliminowaniu napięć psychicznych;

współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnych działań na rzecz pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji;

pedagogizacja rodziców;

koordynowania akcji „Szkoła bez przemocy”.

Chcesz powiedzieć coś ważnego...?
Chcesz podzielić się troskami...?
Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem...?


Możesz to zrobić pisząc do pedagoga szkolnego na adres: pedagog.rudawska@wp.pl

W każdej sytuacji w której potrzebujecie pomocy, chcecie się komuś wyżalić, chcecie zainterweniować w ważnej sprawie lub chcecie poinformować o czymś co zagraża waszemu bezpieczeństwu – piszcie!!! Jeśli chcecie pozostać anonimowi – uszanujemy to, a jeśli podacie wasze imię i nazwisko bądźcie pewni, że ich nie ujawnimy.

Internetowa strona pedagoga szkolnego www.pedagog.rudawska.myszkow.info.pl