ODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie jest szkołą publiczną.

   2.  Siedzibą szkoły jest obiekt przy ulicy Sikorskiego nr 20 a w Myszkowie.

   3.  Organem prowadzącym jest Gmina Myszków siedziba przy ul. Kościuszki 26

   4.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

          5.  Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

         6.  Edukacja szkolna obejmuje dwa etapy:

 1) etap I – klasy I-III szkoły podstawowej;

 2) etap II – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

  7. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, integracyjne, sportowe i gimnazjalne.

  8. Szkoła ma nadane imię Henryka Sienkiewicza.

  9.  Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

10.  Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy w brzmieniu:

SZKOŁA PODST. Z ODDZ. INTEGR.NR 5 IM. H. SIENKIEWICZA W MYSZKOWIE.

11.  Dopuszcza się zapis w dokumentach i pismach urzędowych:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W MYSZKOWIE.

 

12.  Szkoła posiada własny sztandar i logo.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY  

 § 2.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

      1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez realizację programu nauczania oraz poszerzanie wiedzy na     

          zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i kołach przedmiotowych,

      2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów.

      3. Sprawuje wszechstronną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

      4. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w  Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, uchwalonym przez Radę Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

      5. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie:

    1)   podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, realizacji programu wychowania patriotycznego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, uroczystościach szkolnych  

          i wycieczkach;

    2)   doskonalenia kultury języka polskiego;

    3)  stwarzania warunków do nauki religii w szkole przy poszanowaniu wolności sumienia rodziców i uczniów;

    4)  organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez troskliwą opiekę wychowawcy klasy, świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego i  

          nauczycieli dyżurujących;

    5)  udzielania opieki oraz fachowej pomocy uczniom z  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

    6)  rozwijania zainteresowań uczniów, przez prowadzenie kółek przedmiotowych, artystycznych, sportowych, realizowanie indywidualnych programów nauczania;

    7)  prowadzenie działalności  innowacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzenie oddziałów dwujęzycznych;  

    8)  umożliwia kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej;

    9)  kształtuje postawy prospołeczne u uczniów, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów, w  

         życiu społecznym;

  10)  upowszechnia wśród uczniów wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

  11)  kształtuje aktywność społeczną uczniów;

  12)  upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z wykorzystaniem technologii  

         informacyjno – komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

   6.  Dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki 

        i wychowania w warunkach szkolnych, szkoła organizuje, w porozumieniu z organem prowadzącym - Gminą Myszków indywidualne nauczanie, obejmuje się nim uczniów 

        w stosunku do których Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia.

   7. Indywidualne nauczanie oraz wychowanie uczniów w oddziałach I – III najczęściej powierza się jednemu nauczycielowi, a w oddziałach IV – VIII w miarę możliwości kilku   

       nauczycielom zajęć edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

   8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie: zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć  

       rewalidacyjnych, zajęć logopedycznych, dysleksji i dysortografii, zajęć z treningu umiejętności społecznych dla uczniów, porad i konsultacji dla rodziców, uczniów 

       i nauczycieli.

   9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana na wniosek:

  1)   rodziców (prawnych opiekunów);

 2)   nauczyciela – wychowawcy klasy;

 3)   pedagoga;

 4)   pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej

 5)   dyrektora szkoły;

 6)   kuratora sądowego.

  9a. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

1)   diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

6)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

8)   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

9)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

11)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

  10  Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie, opiekę w oddziałach przedszkolnych, integracyjnych i sportowych dla uczniów, wobec których Publiczna Poradnia  

        Psychologiczno – Pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna (zgodnie z odrębnymi przepisami) orzekła taką formę kształcenia.

  11   Szkoła uznaje prawo uczniów niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie i uwzględnia go przy ustalaniu kierunków pracy.

  12   Szkoła organizuje kształcenie specjalne obejmujące uczniów, w stosunku do których Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna 

        (zgodnie z odrębnymi przepisami) orzekła taką formę kształcenia.

  13   Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia specjalnego opiera się na indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ustalonym dla każdego ucznia  

        posiadającego orzeczenie zgodnie z odrębnymi przepisami. Indywidualne programy opracowywane są przez nauczyciela lub zespół nauczycieli pracujących z uczniem.

  14  Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi w placówkach przepisami bhp, w szczególności przez otaczanie opieką ucznia przebywającego w szkole:

1)   na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych;

2)   kulturalno – rozrywkowych;

3)   przerwach międzylekcyjnych.

  15. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają:

1)   w czasie zajęć dydaktycznych – prowadzący zajęcia;

2)   w czasie zajęć świetlicowych- nauczyciel świetlicy

3)   w czasie przerw – pełniący dyżur nauczyciel;

4)   w czasie zawodów sportowych – nauczyciel opiekun;

5)   w czasie zajęć poza terenem szkoły – nauczyciel opiekun.

  16.  Zapewnienie opieki uczniom przebywającym na wycieczkach, odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami – „Regulamin wycieczek szkolnych”.

  17.  Szkoła otacza indywidualną opieką:

  1)  uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu lub wzroku, poprzez współpracę z Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  

       pielęgniarką szkolną i rodzicami;

 2)  uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, uczniów tych na wniosek wychowawcy zwalnia się w miarę 

       posiadanych środków z opłat na dożywianie i innych;

 3)  uczniów nowoprzyjętych, przez częstsze kontakty wychowawców z rodzicami, imprezy integrujące ze społecznością uczniowską;

 4)  uczniów zdolnych, w szczególności:

a)  umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie  z odrębnymi przepisami,

b)  organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,

c)  organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły,

d)  stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

  18.  W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ucznia w czasie zajęć, uczeń może być zwolniony tylko po odebraniu go przez rodziców lub prawnych opiekunów.

  19.  Wcześniejsze zwolnienie ucznia z zajęć odbywa się na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) przedstawioną na piśmie lub w rozmowie osobistej z wychowawcą, nauczycielem 

        przedmiotu.

  20. W przypadkach organizowania przez szkołę biwaków, obozów, zawodów, turniejów osoba odpowiedzialna za organizację w/w jest zobowiązana do opracowania regulaminu 

        zajęć i programu – zgodnie z odrębnymi przepisami, zebrania oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań do uczestnictwa ucznia.

  21. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w budynku szkoły i na terenie placu szkolnego umieszcza się monitoring wizyjny. Zapis z monitoringu 

       wizyjnego za zgodą Dyrektora SP Nr 5 w Myszkowie może być wykorzystany do działań służących podniesieniu bezpieczeństwa uczniów w szkole i na placu szkolnym, w tym 

       na żądanie organów państwowych (straż miejska, policja). O wyżej wymienionym przedsięwzięciu informuje się Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd  

       Uczniowski.

  22. Cele działań wychowawczych wynikające z Programu wychowawczo - profilaktycznego:

1)   dbałość o wszechstronny rozwój osobowy ucznia;

2)   budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego;

3)   budzenie w uczniach wrażliwości moralnej, poprzez ukazywanie dobra jako pozytywnej wartości;

4)   tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku i tolerancji;

5)   przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych – ukazywanie różnych aspektów życia społecznego i zagrożeń świata dorosłych;

6)   dostrzeganie i rozwijanie w każdym uczniu ukrytych zdolności;

7)   współpraca ze wszystkimi podmiotami edukacji (rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracyjni) oraz stowarzyszeniami;

8)   realizowanie zasad bezpieczeństwa w szkole;

9)   monitorowanie sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych;

10)  inspirowanie uczniów do aktywnego przeciwstawiania się wpływom środowisk zdemoralizowanych;

11)  integrowanie zespołów klasowych i szkolnych poprzez samorządność;

12)  promowanie zdrowego stylu życia.

  23. W celu właściwego rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole działa Komisja ds. wychowawczych, w skład której wchodzą: przedstawiciel Dyrekcji Szkoły, 

         opiekun Samorządu Uczniowskiego, Rzecznik Praw Ucznia.

  24. Do zadań Komisji ds. wychowawczych należy:

 1)  rozpatrywanie doraźnych, poważnych problemów wychowawczych;

 2)  prowadzenie działalności wychowawczoprofilaktycznej.

  25. Dla zapewnienia przestrzegania praw uczniów, w szkole wśród nauczycieli wyłoniono Rzecznika Praw Ucznia, którego zadaniem jest reprezentowanie praw uczniów  

       w Komisji ds. Wychowawczych, oraz bezpośredni kontakt z rzecznikami praw uczniów, wyłonionymi spośród uczniów poszczególnych oddziałów.

  26. Rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwianie na potrzeby osób, empatię oraz aktywizowanie 

       współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez działanie w szkole wolontariatu.

ROZDZIAŁ 3  

ORGANY  SZKOŁY  I  ICH  KOMPETENCJE

 

  § 3.1. Organami szkoły podstawowej są:

    1)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5;

    2)  Rada Pedagogiczna;

    3)  Rada Rodziców;

    4)  Samorząd Uczniowski.

  2.  Organy szkoły są zobowiązane do przedstawiania Dyrektorowi Szkoły planowanych i podejmowanych działań oraz wynikających z nich postanowień.

  3.  Każdy organ szkoły działa w oparciu o Plan Pracy Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny.

  4.  Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

  5.  Zasady współdziałania organów i rozwiązywania sporów między organami:

   1)  zapewnia się każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą;

   2)  koordynatorem działań organów jest Dyrektor Szkoły;

   3)  organy szkoły pracują zgodnie ze swoimi regulaminami oraz współdziałają w realizacji zadań statutowych szkoły;

   4)  organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji;

   5)  sytuacje konfliktowe między organami rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze mediacji i porozumienia, kierując się zasadami partnerstwa i obiektywizmu, z zachowaniem 

         prawa oraz dobra publicznego;

   6)  spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący albo sprawujący nadzór pedagogiczny za 

        pośrednictwem Dyrektora Szkoły;

  7)   procedura rozstrzygania konfliktów:

 a)  organy szkoły zgłaszają konflikt Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej nie później niż 7 dni od daty zaistnienia konfliktu;

 b)  Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do wyjaśnienia konfliktu w ciągu 14 dni,

 c) kwestie sporne między organami szkoły, po wyczerpaniu możliwości ich załatwienia przez Dyrektora Szkoły rozstrzyga Burmistrz Miasta, a kwestie sporne dotyczące 

      nadzoru pedagogicznego – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

DYREKTOR  SZKOŁY

 

  §4.1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

  2.  Odpowiada za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły.

  3.  Ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych na podstawie arkusza organizacji szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący oraz  

       kuratorium oświaty.

  4.  Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności co najmniej raz w roku, 

      dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

      oraz określa kierunki ich poprawy.

  5.  Przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i powołuje komisję rekrutacyjną celem przeprowadzenia procedury naboru do klas.

  6.  Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie odroczenia dziecka, zezwolenia 

       na realizację obowiązku poza szkołą.

  7.  Sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez:

  1) aktywne działania prozdrowotne;

  2) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

  8. Ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin. Informację o zakresie przewidzianej pomocy niezwłocznie 

      przekazuje na piśmie rodzicom ucznia z uwzględnieniem informacji podanych w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sposobu dostosowania 

      warunków i form przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

      zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  9.  Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w szkole dla uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas ósmych.

  10.  Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji stanowiących.

  11.  Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

  12.  Może wnioskować do Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku udokumentowanego wielokrotnego naruszenia zapisów Statutu Szkoły.

  13.  Przewodniczy Radzie Pedagogicznej szkoły podstawowej.

  14.  Zawiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej szkoły podstawowej o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

  15.  Przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

  16.  Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami, a o wstrzymaniu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący.

  17.  Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i realizuje go wraz z innymi osobami uprawnionymi do nadzoru pedagogicznego.

  18.  Decyduje o strukturze osobowej nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej i częstotliwości wykonywania czynności wynikających z zadań nadzoru.

  19.  Przedstawia Radzie Pedagogicznej i organowi prowadzącemu uogólnione wnioski z prowadzonego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

  20.  Dokumentuje czynności nadzoru pedagogicznego.

  21.  Realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli w myśl przepisów Ustawy Karty Nauczyciela.

  22.  Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

         działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej na terenie szkoły

  23.  Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.

  24.  Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

  25.  Dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

  26.  Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

  27.  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

  28.  Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

         udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

WICEDYREKTOR  

  § 5. Szkole przysługuje, zgodnie z odrębnymi przepisami stanowisko wicedyrektora.

  1.  Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

  2.  Zakres obowiązków wicedyrektora jest ustalony przez Dyrektora Szkoły i podany do wiadomości Radzie Pedagogicznej.

  3.  Zakres czynności wicedyrektora:

 1)  W zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a)   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b)   ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c)   przydzielanie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć,

d)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym obserwacji lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy,

e)   sprawowanie kontroli nad świetlicą szkolną i biblioteką,

f)   egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń Statutu Szkoły,

g)   współudział w realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

h)   zatwierdzanie harmonogramu wycieczek, dbałość o organizację różnorodnych form działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

i)   udzielanie we współpracy z pedagogiem pomocy nauczycielom w ich pracy w klasach integracyjnych, zajęciach rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i nauczaniu 

     indywidualnym oraz pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

j)   koordynowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

k)   dążenie do zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa 

      uczniów i nauczycieli w zajęciach organizowanych przez szkołę, wykonywanie obowiązków wynikających z prac w zespole powypadkowym.

  2)  W zakresie realizacji obowiązku szkolnego:

a)   prowadzenie Ksiąg ewidencji uczniów i Księgi uczniów,

b)   sporządzanie i przesyłanie meldunków o realizacji obowiązku szkolnego,

c)   współpraca z Pedagogiem szkolnym – realizacja Programu wychowawczo - profilaktycznego,

d)   współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i podstawowymi oraz przedszkolami.

 3) W zakresie organizacji działalności szkoły:

a)   zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)   wykonywanie zadań dotyczących planowania pracy szkoły,

c)   egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,

d)   koordynowanie konkursów szkolnych, międzyszkolnych i innych,

e)   nadzorowanie edukacji i wychowania w oddziałach przedszkolnych, integracyjnych i sportowych.

4)  W zakresie spraw kadrowych i socjalnych:

a)   realizacja zadań związanych z oceną pracy nauczyciela,

b)   określenia kryteriów oceny wyników pracy nauczycieli dla ustalenia wysokości ich wynagrodzenia zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej tym zakresie,

c)   przydzielanie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

d)   sporządzanie wykazów godzin ponadwymiarowych,

e)   opracowywanie propozycji przydziału nauczycielom dodatków motywacyjnych i propozycji nagród za wyniki w pracy,

f)   ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: Wicedyrektora szkoły oraz podpisywania pism, dokumentów i wydawanych decyzji w zakresie przydzielonych zadań, 

      których treść jest zgodna z zakresem jego zadań,

g)   zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

RADA  PEDAGOGICZNA

 

  § 6. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem  szkoły  podstawowej w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  1.  Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.

  2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej szkoły podstawowej jest dyrektor.

  3.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

  4.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  5.  Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje o charakterze stanowiącym:

1)  przyjmuje koncepcję pracy szkoły;

2)  podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

3)  określa sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

      zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)  ustala szkolny zestaw programów nauczania;

5)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)  przygotowuje projekt ewentualnych zmian i zatwierdzenie Statutu Szkoły;

7)  podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

8)  ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

  6.  Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje o charakterze opiniującym dotyczące:

1)  organizacji pracy szkoły podstawowej, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)  projektu planu finansowego szkoły podstawowej;

3)  wniosków dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)  propozycji dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

     wychowawczych i opiekuńczych;

5)  wystąpienia z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora lub wicedyrektora;

6)  delegowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

7)  opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania, w tym programów opracowanych przez nauczycieli;

8)  wskazanie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  7. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej, ustalony przez tę Radę 

      Pedagogiczną.

  8.  Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgnąć opinii rodziców i uczniów w sprawach:

1)  rocznego planu finansowego środków specjalnych;

2)  projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)  organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

4)  zmian w Statucie Szkoły.

   9.  Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

       osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły podstawowej.

  10. Uchwały i opinie Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady.

  11. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

  12. Dokumentację prac Rady Pedagogicznej stanowi protokolarz, w którym jest zapisywany porządek posiedzenia, jego przebieg oraz podejmowane uchwały i zgłaszane wnioski.

  13. Pod protokołem podpisy składają przewodniczący Rady Pedagogicznej, protokolant. Wszyscy nauczyciele mogą zapoznać się z treścią protokołu przed kolejnym posiedzeniem 

       Rady Pedagogicznej. Ewentualne uwagi zgłaszane są w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej.  

RADA RODZICÓW

 

  § 7. W szkole działa Rada Rodziców powoływana na zebraniu rodziców w wyborach pośrednich.

  1.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

  2.  Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

  3.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia 

       i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

  4.  Kompetencje Rady Rodziców:

1)  występowanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły,  innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

     z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły;

2)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;

3)  ustalanie wysokości składek rodziców i zwalnianie z nich;

4)  decydowanie o pomocy ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców dla uczniów pozostających w szczególnie trudnej sytuacji (zwalnianie z opłat, w miarę możliwości: na dożywianie i inne formy pomocy).

  5.  W razie naruszenia przez Dyrektora Szkoły bądź Radę Pedagogiczną wyłącznych kompetencji Rady Rodziców, przysługuje jej prawo do zgłoszenia tego faktu organowi 

       prowadzącemu szkołę bądź organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny. Rada Rodziców w ten sam sposób zgłasza opinie, uwagi i sugestie dotyczące pracy szkoły jednak za 

       pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

  6.  Rada Rodziców opiniuje:

1)  Statut Szkoły i nanoszone w nim zmiany;

2)  program poprawy efektywności  kształcenia  lub wychowania szkoły;

3)  projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

4)  pracę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

5)  organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

  7.  Rada Rodziców ma prawo zapoznać się :

1)  na początku roku szkolnego z Planem Nadzoru Pedagogicznego, a na zakończenie z wnioskami wynikającymi z nadzoru Dyrektora Szkoły;

2)  z wnioskami zawartymi w raportach przeprowadzonych po badaniu jakości pracy szkoły (ewaluacja).

  8.  Rodzice szczególnie zaangażowani w pracę szkoły (w działalność Rady Rodziców, Rady Klasowej, czy pomoc na rzecz szkoły), otrzymują tytuł „Przyjaciel Szkoły”.

  9.  W przypadkach konfliktów z nauczycielami, rodzice w pierwszej kolejności

 kontaktują się z wychowawcą klasy, potem z zastępcą dyrektora szkoły. W przypadkach niezadawalającego rozwiązania mogą odwołać się na piśmie do Dyrektora Szkoły.

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  

  § 8. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

  1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

  2.  Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są 

       jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

  3.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

  4.  Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw 

        uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)  prawo do organizowania życia szkolnego,  umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

     zainteresowań;

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)  prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia;

6)  prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, sportowej oraz podejmowania działań z zakresu wolontariatu zgodnie z własnymi potrzebami 

     i możliwościami organizacyjnymi, jednak w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

7)  prawo do działania na rzecz wolontariatu w formie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

  5.  W sytuacji nieposzanowania w/w praw przedstawiciel Samorządu Klasowego – wychowawcy, a przedstawiciel Samorządu Szkolnego Dyrektorowi, zgłasza ustnie bądź na 

       piśmie umotywowany wniosek w stosownej sprawie, na który w terminie nie -przekraczającym dwóch tygodni powinna być udzielona odpowiedź, bądź wydana decyzja.

  6.   Samorząd Uczniowski opiniuje Szkolny Program wychowawczo - profilaktyczny, Statut Szkoły.

ROZDZIAŁ 4

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

  § 9. W szkole zatrudnia się nauczycieli przedmiotów, nauczycieli specjalistów, w tym:  współorganizujących kształcenie w klasach integracyjnych ,pomoc nauczyciela, 

         asystenta oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.

  1.  Dyrektor Szkoły zatrudnia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami na podstawie odrębnych przepisów.

  2.  Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się na jej terenie, poprzez  zgłoszenie Dyrektorowi Szkoły przypadków 

       obecności w/w osób w szkole.

  3.  Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc 

       medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów.

  4.  O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1)  Dyrektora Szkoły; wicedyrektora

2)  rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

3)  pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)  społecznego inspektora pracy.

  4a. O wypadkach zakwalifikowanych jako ciężkie zawiadamia się:

1)  organ prowadzący szkołę,

2)  Radę Rodziców.

  5. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pomoc nauczyciela, sekretarkę, kierownika  administracyjno-gospodarczego, intendenta, kucharkę, pomoc kuchenną, sprzątaczki, woźną 

      i konserwatora.

  1)  Obowiązki pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym:

a)  przestrzeganie przepisów bhp, p.poż oraz dyscypliny pracy;

b)  wykonywanie poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy oddziałów przedszkolnych;

c)  ścisła współpraca z nauczycielem, pomoc w przygotowaniu zajęć objętych ramowym rozkładem dnia, pomoc w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały

d)  stałe utrzymywanie sal w należytej czystości i porządku, ścieranie kurzu z zabawek i pomocy dydaktycznych ;

e)  odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w salach, zabezpieczenie przed samodzielnym opuszczeniem placówki przez dziecko;

f)  stały pobyt z dziećmi w sali, pomoc w karmieniu dzieci młodszych;

g)  otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych, w razie zmoczenia się lub zabrudzenia – pomaganie w czynnościach higienicznych;

h) doraźne zastępowanie nauczyciela w przypadku jego chwilowej nieobecności;

i)  wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników obsługowych przebywających 

    na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie);

j)  dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd oraz dobre samopoczucie dzieci, opieka w czasie spacerów i wycieczek

 2) Obowiązki woźnej:

a)  utrzymywanie na bieżąco czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach i sprzętach zgodnie z wymaganiami bhp;

b)  sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz urządzeniami instalacyjnymi łącznie ze sprzętem ochrony przeciwpożarowej

c)  dyżurowanie przy drzwiach wejściowych, legitymowanie osób wchodzących do budynku szkoły, przestrzeganie tajemnicy służbowej;

d)  troska o czystość podwórzy i trawników (na bieżąco)

e)  znajomość i stosowanie obowiązujących instrukcji z zakresu bhp i p.poż.

f) bezzwłoczne zgłaszanie uszkodzeń ,awarii Dyrektorowi szkoły, zlecanie naprawy konserwatorowi.

g)  sprawowanie nadzoru nad pracą sprzątaczek w szkole, wydawanie im środków czystości ;

h)  inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez Dyrektora

 3)  Obowiązki sekretarki:

a)  prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej;

b)  prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych;

c)  wydawanie rodzicom zaświadczeń potwierdzających realizację obowiązku szkolnego;

d)  przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

e)  rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;

f)  wysyłanie korespondencji;

g)  zamawianie druków ścisłego zarachowania;

h)  prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników;

i)  wykonywanie prac kancelaryjno- biurowych;

j)  obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

k)  przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji dzieci;

l)  zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

m) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

n)  dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;

o)  obsługa gości i interesantów dyrektora;

p)  przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych;

q)  przekazywanie akt do archiwum i prowadzenie archiwizacji zgodnie z przepisami;

r)  udzielanie informacji interesantom;

s)  przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp i p.poż

t)   wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy.

  4)  Obowiązki kierownika administracyjno-gospodarczego:

a)  dbałość o mienie szkoły i właściwe jego zabezpieczenie oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;

b)  informowanie dyrektora o stanie wykonywanych prac i napotkanych trudnościach;

c)   wnioskowanie o dokonanie kasacji i likwidacji zużytych składników majątkowych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz uczestniczenie 

      w spisach z natury majątku;

d)  dokonywanie na bieżąco oznakowań przedmiotów i środków trwałych;

e)   zmiana i uzupełnianie instrukcji ppoż. oraz oznakowań dróg ewakuacyjnych we współpracy z szkolnym inspektorem BHP;

f)   prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków czystości, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

g)   prowadzenie spraw związanych z konserwacją i naprawą sprzętu szkolnego;

h)   zabezpieczenie rytmiczności pracy pracowników obsługi (urlopy, zastępstwa);

i)   usuwanie zaistniałych usterek przy pomocy odpowiednich służb;

j)   czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń pracowników w zakresie bhp i p.poż;

k)   czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz okresowych pracowników szkoły;

l)    prowadzenie księgi obiektu i czuwanie nad przeprowadzaniem bieżących przeglądów technicznych obiektu;

m)   prowadzenie, nadzorowanie i odbiór remontów;

n)   organizowanie wykonawców bieżących remontów, kontrolowanie wykonywanych prac pod względem terminowości i jakości;

o)   opisywanie rachunków za prace remontowe pod względem merytorycznym;

p)   utrzymywanie kontaktu z wykonawcami, inwestorami;

q)   dbanie o utrzymanie pełnej czystości na terenie szkoły oraz przynależnego terenu, zapewnienie opieki nad zielenią w czasie wakacji;

r)   zaopatrywanie pracowników i nauczycieli w odzież ochronną i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie imiennych kartotek 

      przydzielonej odzieży.

  5)  Obowiązki intendenta:

a)  sporządzenie, w porozumieniu z kucharką i dyrektorem przedszkola jadłospisów zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wywieszanie ich do wiadomości rodziców;

b)  dokonywanie zakupów żywności i wydawanie produktów spożywczych z magazynu kucharce za pokwitowaniem i codzienne ich wpisywanie do dokumentacji;

c)   codzienne sporządzanie raportu żywieniowego;

d)   przestrzeganie wysokości stawki żywieniowej;

e)   prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i dziennika żywieniowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych;

f)   kontrola prawidłowego przechowywania, terminów przydatności do spożycia i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów żywnościowych w magazynie spożywczym –  

      zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;

g)   dbanie o czystość i porządek w magazynach żywnościowych;

h)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem oraz porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami 

      spożywczymi, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;

i)    pobieranie pieniędzy z kasy pogotowia kasowego; rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora i główną księgową oraz ewidencjonowanie ich w odpowiednim raporcie;

j)    przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu;

k)    przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków, zeszytu zaliczek;

l)    sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;

m)   prowadzenie kartotek magazynowych;

n)   zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem;

o)   racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

p)   organizowanie własnego stanowiska pracy i podległych pracowników; wydawanie poleceń i dyspozycji podległym pracownikom;

q)    przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

  6)   Obowiązki kucharki:

a)   uczestniczenie w planowaniu jadłospisów wspólnie z intendentką i przygotowywanie według nich posiłków;

b)   punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;

c)   pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych 

      z magazynu produktów przed zepsuciem;

d)   przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

e)   przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, ppoż., higieniczno – sanitarnych;

f)   zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczo – administracyjnemu zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla 

      zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

g)   pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;

h)   ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków;

i)    przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków;

j)   właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;

k)   mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;

l)    przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej;

m)   przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej;

n)   dbanie o oszczędne i racjonalne zużycie produktów spożywczych pobranych z magazynu;

o)   przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

  7)   Obowiązki pomocy kuchennej:

a)   obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;

b)   rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;

c)   przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

d)   pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

e)   dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej godzinie;

f)   utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad bhp i p.poż. oraz dyscypliny pracy;

g)   dbałość i prawidłowe korzystanie z maszyn urządzeń oraz drobnego sprzętu elektrycznego;

h)   sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym i innych pomieszczeń w wydzielonym obszarze;

i)   używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków, pranie fartuchów i ścierek;

j)   mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

k)   doraźne zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności;

l)    zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni 

      pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

m)   wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

  8)  Obowiązki konserwatora:

a)   zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;

b)   codzienna kontrola obiektu pod kątem zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem;

c)   codzienny obchód placu szkolnego i usuwanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

d)   podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;

e)   dokonywanie napraw sprzętów, zabawek, urządzeń;

f)   dbałość o zieleń wokół szkoły, okresowe koszenie trawy;

g)   wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;

h)   przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz dyscypliny pracy;

i)   utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;

j)   właściwe gospodarowanie powierzonym sprzętem, narzędziami, materiałami;

k)   wykonywanie innych poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy szkoły.

PEDAGOG SZKOLNY

  § 10. W szkole zatrudniony jest  zgodnie z odrębnymi przepisami nauczyciel na stanowisku pedagoga szkolnego:

   1. Pedagog szkolny podejmuje działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli, a w szczególności:

  1)  koordynuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu wychowawczo - profilaktycznego;

  2)  prowadzi badania i działania diagnostyczne poszczególnych uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

        a także wspiera mocne strony uczniów;

  3)   inicjuje, organizuje i realizuje różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym dla potrzebujących uczniów i ich rodziców;

  4)   prowadzi terapię indywidualną lub grupową dla uczniów z zaburzeniami zachowania;

  5)   działa na rzecz bezpieczeństwa, zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

  6)   koordynuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

   2.  Pedagog organizuje współpracę z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w formie:

  1)   kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;

  2)   wydawania zaleceń dotyczących obowiązku szkolnego, nauczania indywidualnego, rewalidacji;

  3)   spotkań terapeutycznych, zajęć wynikających z realizacji Programu wychowawczo – profilaktycznego, zadań wynikających z działalności zespołu nauczycieli 

        i specjalistów pracujących z uczniem.

   3.  Pedagog szkolny współpracuje i reprezentuje uczniów w kontaktach z instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie.

OBOWIĄZKI  I  ZADANIA  NAUCZYCIELA

 

   § 11 Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

             związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

    1.  Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego  

        człowieka.

    2.  Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

    3.  Dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas procesu edukacyjnego, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, wycieczek i przerw międzylekcyjnych.

    4.  Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

    5.  Zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi  

        szkoły lub Dyrektora Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

    6.  Niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

        uczniów.

    7. Dbać o prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, zabezpieczenie uczniów przed dostępem do treści niepożądanych z Internetu, o pomoce dydaktyczno – wychowawcze 

        oraz powierzony sprzęt szkolny.

    8. Stymulować rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania oraz dbać o obiektywną ocenę ucznia i życzliwe traktowanie.

    9. Udzielać uczniom i ich rodzicom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.

   10. Doskonalić swe umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej.

   11. Współpracować z wychowawcą klasy, nauczycielami, wychowawcą świetlicy i bibliotekarzem, współtworząc skoordynowany kompleks działań edukacyjnych szkoły.

   12. Przygotowywać na piśmie scenariusz zajęć edukacyjnych, do czasu osiągnięcia statusu nauczyciela mianowanego, pod kontrolą opiekuna stażu. Dyrektor Szkoły 

        w szczególnych przypadkach może zwolnić nauczyciela z w/w obowiązku.

   13. Planować i dokumentować swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą, opracowywać we współpracy z liderem WDN i zespołem nauczycieli przedmiotowe systemy oceniania 

        z jasno określonymi wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny oraz dokumentację potwierdzającą realizację podstawy programowej.

   14. Realizować założenia wynikające z Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

   15. Poinformować uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia i osiąganych  wynikach (ocenach).

   16. Określić konkretne formy pomocy uczniom mającym braki edukacyjne w czasie konferencji klasyfikacyjnej po I semestrze.

   17. Opracować indywidualny plan pracy z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

         odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych ucznia.

   18.  Obowiązkowo uczestniczyć w Dniach Otwartych Szkoły.

   19.  Realizować zadania wynikające z przyjętego w szkole Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa .

  20. Obowiązki nauczyciela oddziałów przedszkolnych:

1)  planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2)  organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;

3)  zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka;

4)  prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;

5)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

6)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie;

7)  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;

8)  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

     zawodowego;

9)  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

10)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności  z programu 

       wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

11)  wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniając jego możliwości rozwojowe i zainteresowania;

12)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym: dziennik zajęć, realizowany 

      program (w tym działalność innowacyjna), arkusze obserwacji pedagogicznej, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami;

13)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

14)  czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;

15)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno – sportowym;

16)  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki;

17)  nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

18)  nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub 

      zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura;

19) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; nauczyciel opuszcza 

      oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; stosuje w swoich działaniach obowiązujące 

      przepisy bhp i p. poż.

   21. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

1)  Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.

2)  Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego.

3)  Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

     europejskim i światowym na temat:

a)  rynku pracy,

b)  trendów rozwojowych w świcie zawodów,

c)  możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,

d)  instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e)  alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi    i niedostosowaniem społecznym.

   4)  Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

   5)  Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do    świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.

   6)  Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach  psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.

   7)  Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

-   tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły.

-   realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

   8)  Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

   9)  Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD, wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.

   10)  Współpraca z instytucjami wspierającymi  wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

          psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

 

ZESPOŁY  NAUCZYCIELSKIE  

  § 12. 1.Dyrektor szkoły może tworzyć, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

     1a. Zespoły stałe to:

1)  zespół klasyfikacyjny klas I – III, którego zadaniem jest analiza realizacji wniosków podjętych na ostatnim posiedzeniu, ustalenie wyników klasyfikacji, przedstawienie 

     charakterystyki dydaktyczno-wychowawczej klas, podjęcie wniosków do dalszej pracy,

2)  zespół klasyfikacyjny klas IV – VIII, którego zadaniem jest analiza wniosków podjętych na ostatnim posiedzeniu, ustalenie wyników klasyfikacji, analiza osiągnięć 

     dydaktyczno-wychowawczych klas, podjęcie wniosków do dalszej pracy,

3)  zespół wychowawców przedszkola,

4)  zespół przedmiotowy,

5)  zespół wychowawczy, którego zadaniem jest koordynacja pracy wychowawczej w szkole,

6)  zespół ds. promocji szkoły

7)  zespół ds. ewaluacji, której zakres został, określony przez Dyrektora Szkoły w planie nadzoru pedagogicznego.

   2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.

   3.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1)  współpraca nauczycieli w celu uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści, wyboru programów nauczania,

1)  opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć,

2)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

3)  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

4)  opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

5)  nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów i egzaminów,

6)  udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych i szkoleniowych.

   4.  Zadania przewodniczącego zespołu przedmiotowego:

1)  zebranie oczekiwań i ustalenie harmonogramu spotkań oraz przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 15 września;

2)  ustalenie tematyki spotkań;

3)  zgłoszenie Dyrektorowi Szkoły potrzeb w zakresie doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego;

4)  przedstawienie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania z działalności zespołu dwa razy w roku;

   5.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz 

       jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także korelowanie treści programowych.

   6.  Nauczyciele tworzą zespół wychowawców lub inny zespół problemowo – zadaniowy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący.

   7.  Do zadań przewodniczących należy:

1)  współpraca z liderem WDN, Pedagogiem, Samorządem Uczniowskim;

2)  przekazywanie na bieżąco  informacji dotyczącej sfery dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

3)  koordynowanie działań wychowawców.

   8  Celem zespołu wychowawczego jest koordynowanie pracy wychowawczej nauczycieli i proponowanie działań wychowawczych. Do zadań zespołów wychowawczych należą:

1)  analiza sytuacji wychowawczej uczniów, przedszkolaków;

2)  wypracowanie procedur rozwiązywania problemów wychowawczych;

3)  szukanie skutecznych sposobów zapobiegania przejawom negatywnych zachowań uczniów, przedszkolaków;

4)  tworzenie, wdrażanie i ewaluacja programów wychowawczo - profilaktycznych.

   9.  Zadania Lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli:

1)  przygotowanie rocznego programu szkolenia w ramach WDN-u;

2)  korelacja doskonalenia w zespołach samokształceniowych;

3)  udzielanie wskazówek i rad nauczycielom podczas indywidualnych rozmów;

4)  monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie ich szkolenia i dokształcania.

   10. W szkole istnieje Zespół ds. Promocji Szkoły, którego zadaniem jest dbałość o coraz lepszą współpracę ze środowiskiem, właściwy odbiór szkoły w środowisku 

        i kultywowanie tradycji szkoły, promowanie szkoły w środowisku.

   11. W szkole dyrektor powołuje Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, do którego należy:

1)  badanie wybranych aspektów w obszarach pracy szkoły;

2)  przedstawienie wyników prac Radzie Pedagogicznej;

3)  opracowanie programu prac naprawczych dla szkoły.

WYCHOWAWCA KLASY

   § 13. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – zwanemu wychowawcą.

    1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej Dyrektor Szkoły stosuje zasadę przydziału jednego wychowawcy w oddziałach przedszkolnych, oddziałach I – III 

       i w oddziałach IV – VIII na cały cykl.

    2.  Obowiązki wychowawcy klasy:

1)  Diagnozowanie  struktury społecznej klasy i sytuacji rodzinnej ucznia;

2)  Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  a)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  b)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

  c)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

3)  Otaczanie indywidualną opieką wychowanka potrzebującego tej formy opieki;

4)  Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

  a)  różnych form życia zespołowego rozwijających osobowość ucznia i integrujące zespół uczniowski,

  b)  ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasowego.

5)   Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w powierzonej klasie, liderem wychowawców, koordynowanie działań wychowawczych, szczególnie wobec uczniów:

  a)   mających trudności i niepowodzenia,

  b)  szczególnie uzdolnionych poprzez inspirowanie zespołu nauczycielskiego do realizacji indywidualnego toku nauczania.

6)   Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, w celu:

  a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

  b)  współdziałania z rodzicami poprzez okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

  a)  przekazania informacji o postępach w nauce uczniów;

7)   Prowadzenie zebrań z rodzicami;

8)   Zapoznanie  rodziców (na pierwszym zebraniu ogólnym we wrześniu) z planem edukacyjno – wychowawczym szkoły, z planem pracy wychowawcy klasowego, Szkolnym 

      Zestawem Programów i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz z zasadami ustalania oceny zachowania;

9)   Stwarzanie rodzicom możliwości kontaktów indywidualnych z nauczycielami uczącymi w danej klasie;

10)  Poinformowanie listem poleconym rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi lub zorganizowanie spotkania z w/w na miesiąc przed 

      klasyfikacją śródroczną, roczną i końcową;

11)  Poinformowanie  rodziców, za pośrednictwem uczniów, o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych, a także ustalonej ocenie zachowania na tydzień przed 

      klasyfikacją śródroczną, roczną i końcową;

12)  Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem, w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu odwołuje się do Dyrektora Szkoły.

   3. Zadania wychowawcy:

1)   niezwłoczne informowanie Dyrektora Szkoły o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ucznia, u którego stwierdzono potrzeby rozwojowe  lub 

     edukacyjne;

2)  koordynowanie prac zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej powołanego przez Dyrektora Szkoły;

3)  współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób oraz skutecznego eliminowania przyczyn niedostosowania 

     społecznego;

4)  inicjowanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizowanie niezbędnej pomocy w tym zakresie, z uwzględnieniem opieki świetlicowej 

     i dożywania;

5)  współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami ( prawnymi opiekunami), Radą Klasową w realizacji zadań edukacyjno – wychowawczych;

6)  prowadzenie działań dla upowszechnienia kultury pedagogicznej rodziców;

7)   inicjowanie samorządnej działalności uczniów i sprawowanie opieki nad samorządem klasowym;

8)  systematyczne oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw  społecznych 

     i obywatelskich;

9)   wyrabianie u uczniów nawyków uczestnictwa w życiu szkoły;

10)  organizowanie wycieczek dydaktycznych, rekreacyjnych oraz wyjazdów do kina i teatru;

11)  systematyczne informowanie Pedagoga i Dyrektora Szkoły o niespełnieniu obowiązku szkolnego przez wychowanków;

12)  prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy edukacyjno-  wychowawczej i wywiązywanie się terminowo z nałożonych w tym zakresie obowiązków;

13)  prowadzenie Teczki Wychowawcy Klasowego, w której przechowywana jest dokumentacja związana z wychowankami.

14)  Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

a)  zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,

b)  sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

c)   z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,

d)   zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

   4.  Rodzice i uczniowie mogą wnosić pisemną, uzasadnioną prośbę do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy danego oddziału w przypadkach:

  1)   braku kultury osobistej lub umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z wychowankami;

  2)   stosowania kar cielesnych i nieposzanowania godności ucznia;

  3)   nietolerancji religijnej bądź światopoglądowej lub lekceważącego stosunku do wartości powszechnie cenionych;  

  4)   udowodnionej stronniczości bądź krzywdzenia niektórych uczniów.

   5.  Nauczyciel może być odwołany z funkcji wychowawcy przez Dyrektora Szkoły w przypadku niespełniania swoich zadań.

 ROZDZIAŁ 5

WSPÓŁDZIAŁANIE  RODZICÓW  I  NAUCZYCIELI

 

   § 14. Wychowawcy poszczególnych klas oraz wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania, 

        postępów i trudności w nauce.

   1.   Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu nauczycieli powołanego dla uczniów posiadających orzeczenia lub opinie Publicznej Poradni Psychologiczno – 

        Pedagogicznej. Jest to równoznaczne z prawem do współdecydowania i partnerskiej współpracy z członkami zespołu.

   2.   Nauczyciele udzielają porad rodzicom w sprawach dotyczących wychowania ich dzieci.

   3.   Rodzice maja prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, bądź organowi prowadzącemu szkołę po 

        wyczerpaniu ścieżki służbowej na terenie szkoły.

   4.  Zebrania rodziców odbywają się:

1)   na początku roku szkolnego;

2)   po pierwszym półroczu;

3)   pod koniec drugiego półrocza;

4) oraz w miarę potrzeb

   5.  Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, szkoła wspiera ich w tym zadaniu.

   6.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć;

4)   informowania w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko 

      i zmianach w tym zakresie;

5)   zapewnienia opieki dziecku 6 letniemu w drodze do i ze szkoły.

   7.  Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i dyrektorami jest szkoła.

   8.  Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły, przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, 

        tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego.

   9.  Spotkania odbywają się w formach:

1)   zebrań ogólnych z rodzicami;

2)   zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami;

3)   zebrań klasowych z rodzicami;

4)   zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów;

5)   indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem;

6)   innych spotkań wynikających z Planu Pracy Szkoły.

   10. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania 

        z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły).

    11. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów).

   12. Współpraca nauczycieli oddziałów przedszkolnych  z rodzicami.

      1)  Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania 

           drogi jego indywidualnego rozwoju

      2)  Prawa rodziców:

      a)  zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale

         b)  uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

    c)  uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy  w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania   

             dziecku pomocy;

         d)  wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziałów przedszkolnych;

         e)  znajomość aktów prawnych regulujących prace oddziałów przedszkolnych.

     3)  Obowiązki rodziców, prawnych opiekunów:

      a)  przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu;

         b)  zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

         c)  respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

         d)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku  

               pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia przedszkola;

        e)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

        f)  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

        g)  przyprowadzanie dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na 

               pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;

        h)  dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;

        i)   systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;

        j)  interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka

    4)  Formy współpracy z rodzicami ,prawnymi opiekunami:

        a)  spotkania adaptacyjne;

        b)  zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe (co najmniej dwa razy w roku);

        c)  konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami;

        d)  tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);

        e)  dni otwarte;

        f) zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci;

        g)  warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów;

        h)  wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów)  i nauczycieli np. zabawa choinkowa, festyn szkolny.

ROZDZIAŁ 6

UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

   § 15. Uczniem szkoły może zostać dziecko zamieszkujące na terenie obwodu szkolnego, zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

     1.   Jeżeli dziecko nie zamieszkuje na terenie obwodu szkolnego, podstawą przyjęcia do szkoły jest pisemne podanie rodziców, w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej 

          klasie.

    2.   Sporządzona jest ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym na podstawie wykazu z Biura Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Myszkowa.

    3.   Ewidencję dzieci prowadzi się systematycznie w Księdze ewidencji,

    Prowadzi ją wicedyrektor szkoły jako odpowiedzialny za realizację obowiązku szkolnego we współpracy z pedagogiem szkolnym i dyrektorami przedszkoli.

    4.   Dzieci realizujące obowiązek szkolny w oddziale I wpisuje się do Księgi uczniów.

    5.    Na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły może odroczyć dziecko objęte obowiązkiem szkolnym od spełniania obowiązku 

          szkolnego na jeden rok (w tym czasie będzie ono objęte wychowaniem przedszkolnym), zgodnie z odrębnymi przepisami.

   6.   W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku 

        kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

   7.  Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji zgodnie z odrębnymi przepisami.

   8.  Po stwierdzeniu faktu niespełnienia obowiązku szkolnego i udokumentowanych działań wychowawcy klasowego i pedagoga szkolnego, Dyrektor Szkoły wysyła do rodziców 

       ucznia ostateczne upomnienie. Jeżeli upomnienie nie przyniesie efektu Dyrektor kieruje wniosek do organu prowadzącego szkołę o wszczęciu egzekucji administracyjnej 

       wraz z tytułem wykonawczym i dowodem doręczenia upomnienia. 

   9.  Na uzasadniony wniosek rodziców złożony w formie pisemnej uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy decyzją Dyrektora Szkoły.

   10.  Uczniowie ze względów zdrowotnych mogą być objęci nauczaniem indywidualnym,   jeżeli Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna lub inna poradnia 

        specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje nauczanie indywidualne dla w/w uczniów 

        w porozumieniu z organem prowadzącym.

   11.  Uczniowie niepełnosprawni na podstawie orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  realizują obowiązek szkolny:

1)   w szkole masowej w formie nauczania wg programu indywidualnie dostosowanego do potrzeb i możliwości ucznia;

2)   w oddziale integracyjnym;

3)   poprzez nauczanie indywidualne lub zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

   § 16. 1.Uczeń ma prawo do:

1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

     poszanowanie jego godności;

3)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno – wychowawczym;

4)  swobody wyrażania myśli i poglądów w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądu religijnego, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5)  swobody wyrażania wyznawanej religii lub przekonań, jeśli nie naruszają dobra innych osób;

6)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów co dokonuje się między innymi poprzez udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych;

7)  sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

8)  pomocy w przypadku trudności w nauce;

9)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

10)  wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

11)  odmowy pisania pracy sprawdzającej, która jest kolejną w danym dniu;

12)  poszanowania godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć;

13)  korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła.

2.  Uczeń ma przywilej:

1)  uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań);

2)  działalności w wybranych przez siebie organizacjach szkolnych i pełnienia funkcji w samorządzie uczniowskim;

3)  reprezentowania szkoły na konkursach, zawodach, imprezach;

4)  uczestnictwa w obozach, wycieczkach zorganizowanych przez szkołę za zgodą rodziców, wychowawcy i Dyrektora Szkoły;

5)  korzystania z różnych form pomocy materialnej;

6)  zgłaszania nieprzygotowania do lekcji na zasadach określonych ustaleniami ZOW;

7)  odpowiedniego nagradzania.

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, w szczególności:

1)  spełniania obowiązku szkolnego:

a)  uczeń zobowiązany jest systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,

b)  uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 

     przybycia do Sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia na 

     terenie szkoły, w którym przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły,

c)  uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. 

     Usprawiedliwienia nieobecności dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 

     zaświadczenie lekarskie. Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności,

d)  przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

     edukacyjnych w szkole,

e)  w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.    

2)   Wypełniania obowiązków dotyczących nauki:

a)   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

b)   posiadać podręczniki i przybory szkolne, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

c)   systematycznie pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,

d)   uzupełniać zaległości w nauce wynikające z nieobecności na zajęciach lekcyjnych,

e)   w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,

f)   uczeń ma obowiązek uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze,

g)   uczeń ma obowiązek dbać o powierzone bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne, które są własnością szkoły.

3)   Obowiązki dotyczące postawy uczniowskiej:

a)   znać i przestrzegać Statut Szkoły,

b)   dbać o własne życie, zdrowie i higienę osobistą,

c)   okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i wypełniać ich polecenia,

d)   przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów,

e)   przeciwdziałać przejawom brutalności i wandalizmu, na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne, zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów 

      i gestów,

f)    dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach szkolnych,

g)   godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

h)   posiadać odświętny strój szkolny w czasie uroczystości szkolnych,

i)    przestrzegać zasad ubierania się na terenie szkoły:

-   nie malować się (wyjątek stanowią dyskoteki szkolne)

-   nie farbować włosów

-   chłopcy na terenie szkoły nie mogą nosić kolczyków, a dziewczęta mogą je nosić wyłącznie w uszach

-   zabrania się noszenia szalików i czapek klubów sportowych oraz wszelkich emblematów i symboli znamionujących identyfikację z subkulturami lub poglądami 

     powszechnie uznawanymi za negatywne

-    w trakcie roku szkolnego ubiór uczniowski powinien być skromny w stonowanych barwach, wskazane odcienie szarości, niebieskiego, granatu bez zbędnych ozdób, 

     błyskotek rozpraszających uwagę uczniów na lekcjach

j)   dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet,

k)   dbać o piękno mowy ojczystej,

l)    podporządkować się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego,

m)   przestrzegać zasad współżycia społecznego,

n)   okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

o)   przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

p)   szanować poglądy i przekonania innych,

q)   szanować godność i wolność drugiego człowieka

4)   Ponadto ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz:

a)   picia alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów, używania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Uczeń przyłapany na takim przewinieniu jest zgłaszany 

      na policję,

b)  wnoszenia na teren szkoły zapalniczek, papierosów, e-papierosów, alkoholu, leków, środków odurzających, narkotyków, dopalaczy oraz przedmiotów mogących 

      zagrażać życiu i zdrowiu,

c)   używania prywatnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5)   Drogie ubranie, obuwie lub wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, biżuteria) są przynoszone przez uczniów na wyłączną odpowiedzialność rodziców – szkoła 

     nie ponosi odpowiedzialności.

   4.  W przypadku notorycznego lekceważenia praw uczniów, bądź szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników szkoły, uczniowie poprzez Samorząd Uczniowski, rodzice 

        (prawni opiekunowie) przez Radę Rodziców zgłaszają ten fakt Dyrektorowi Szkoły lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

   5.   Dyrektor może wnioskować do Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, w przypadkach:

1)  szczególnie rażącego wykroczenia, jak np. notoryczne wyłudzanie pieniędzy, kradzieże, demoralizowanie innych, używanie przemocy, nieposzanowanie mienia szkoły, 

     lekceważenie ogólnie przyjętych w szkole zasad, godzenia w dobre imię szkoły;

2)  udokumentowanego działania szkoły w zakresie wyczerpania wszelkich możliwości oddziaływania wychowawczego, w tym w ramach pomocy psychologiczno – 

     pedagogicznej.

    6.   Każdy uczeń za pośrednictwem rodzica ma prawo złożyć skargę w przypadku naruszenia jego praw:

1)  skargę składa się do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, Dyrektor we współpracy z pedagogiem, wychowawcą i Rzecznikiem Praw Ucznia w ciągu 3 dni analizuje 

     przedłożoną skargę;

2)  po rozpatrzeniu skargi informuje ustnie lub na życzenie rodzica pisemnie o swojej decyzji;

3)  w przypadku niezadowolenia z podjętej decyzji rodzic może odwołać się do Dyrektora.  

7. Prawa i obowiązki dziecka w oddziałach przedszkolnych.  

1)   Szkoła gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka:

   a)   właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;  

   b)   ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

   c)   poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania   w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;  

   d)   zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;  

   e)   poszanowania indywidualnego tempa rozwoju; 

   f)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb;  

   g)   poszanowania własności;  

   h)   zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;

   i)    badania i eksperymentowania;

   j)   doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

   k)   zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych;

2)  Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania    

      mienia w przedszkolu

Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

  a)   stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;  

  b)   krzywdzić innych ani siebie;  

  c)   niszczyć cudzej własności;  

  d)   przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.  

3)   Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie  

      zachowań przez nauczyciela i psychologa, którzy podejmują decyzje o:

a)   powiadomieniu dyrektora;  

b)   powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);

c)   spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych 

      sposobów postępowania;

d)   skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych 

      w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

4)   Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o  zawieszeniu 

      w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.

5)   Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do oddziału  

       przedszkolnego w następujących przypadkach:

  a)   nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;

  b)   nie wniesienia płatności za przedszkole trwającej dłużej niż miesiąc;  

  c)   gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);  

  d)   braku porozumienia między rodzicami a wychowawcami przedszkolnymi w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy 

        rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują  z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;

 e)    nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.  6)      Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.  

7)  W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

  § 17.1. Szkoła stosuje następujący system nagród wobec ucznia:

   1)   za wzorową, przykładną postawę w pracach na rzecz szkoły, w pracach kół zainteresowań, w działalności organizacji, za aktywność i odwagę uczeń otrzymuje:

a)   pochwałę wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, opiekuna organizacji,

b)   pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów szkoły,

c)   dyplom uznania z listem pochwalnym dla rodziców – w oddziałach VIII,

d)   nagrodę rzeczową;

  2)   za całokształt osiągnięć w nauce i pracy na rzecz szkoły, uczniowi przyznaje się:

a)   w I etapie edukacyjnym dyplom lub list pochwalny lub w miarę możliwości finansowych szkoły – nagrodę rzeczową,

b)   w II etapie edukacyjnym za uzyskanie średniej co najmniej 4,75, wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania uczeń otrzymuje świadectwo z paskiem oraz w miarę 

     możliwości finansowych szkoły – nagrodę rzeczową;

 3)   za wybitne osiągnięcia ucznia w konkursach, zawodach, przeglądach w etapie międzyszkolnym, rejonowym, itd., uczeń otrzymuje:

a)   pochwałę Dyrektora Szkoły,

b)   dyplom uznania,

c)   nagrodę rzeczową;

 4)   wybitne osiągnięcia ucznia odnotowuje wychowawca na świadectwie szkolnym.

  2. Szkoła stosuje następujący system kar wobec ucznia:

1)   za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły w zależności od wagi wykroczenia stosuje się:

a)   upomnienie wychowawcy klasy za każde przewinienie wymienione poniżej:

-      przeszkadzanie na lekcjach,

-      niewykonywanie poleceń nauczyciela,

-      ignorowanie pracownika szkoły na jej terenie lub poza nią,

-      ubliżanie koledze,

-      bójkę,

-      nieprzestrzeganie procedur i regulaminów szkolnych,

-      niewłaściwe obuwie, brak stosownego ubioru szkolnego,

-      niszczenie sprzętu i rzeczy innych osób,

-      zaśmiecanie otoczenia,

-      spóźnianie się na lekcje,

-      niewywiązywanie się ze zobowiązań,

-      samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw,

b)    naganę Dyrektora Szkoły udzieloną na wniosek wychowawcy klasy za powtarzające się wykroczenia z punktu a) oraz za każde przewinienie wymienione poniżej:

-      wulgarne słownictwo,

-      zaczepianie słowne, bądź fizyczne,

-      kradzież,

-      pojedyncze stosowanie używek,

-      opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia,

-      nieprzestrzeganie procedur i regulaminów szkolnych,

c)    naganę Dyrektora Szkoły i zawieszenie prawa udziału w imprezach szkolnych oraz do reprezentowania szkoły na zewnątrz (na podstawie decyzji Dyrektora 

      Szkoły)za powtarzające się wykroczenia z punktu b) oraz za każde przewinienie wymienione poniżej:

-      pojedyncze wyłudzanie pieniędzy,

-      pojedyncze fałszowanie podpisów i dokumentów,

-      złe reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

-      powtarzające się akty agresji słownej i fizycznej ,

-      niewłaściwy stosunek do nauczyciela,

d)   przeniesienie do równoległej klasy (decyzją Rady Pedagogicznej) na wniosek wychowawcy klasy– zgodnie z zatwierdzona procedurą za powtarzające się wykroczenia z punktu b) i c),

e)    przeniesienie do innej szkoły, po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski, zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, na wniosek Dyrektora Szkoły przez 

      Śląskiego Kuratora Oświaty za ponowne wykroczenia z punktu d) oraz zupełny brak reakcji na stosowane kary

f)   uczeń zostaje ukarany dopiero po uprzednim należytym wyjaśnieniu istotnych okoliczności jego nagannego zachowania, za udowodnione szkody materialne odpowiada sprawca i jego rodzice (prawni opiekunowie)

g)   wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, nie dłużej niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, organizacji społecznej, Rzecznika Praw Ucznia.

   3. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze w formie ustnej w czasie  

       zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych lub na piśmie w formie dyplomu, listu pochwalnego, nagany pisemnej. Potwierdzenie przyznanych pochwał, nagród, uwag 

       pozytywnych i negatywnych znajduje się w dzienniku lekcyjnym. Treść wpisu zgodna z zamieszczonym w statucie systemem nagród i kar.

   4. Tryb odwoławczy:

1)  Dla zbadania zasadności odwołania dyrektor powołuje w terminie 3 dni komisję w składzie:

a)   wychowawca oddziału, o ile nie był wymierzającym karę,

b)   pedagog szkolny,

c)   przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

d)   przedstawiciel Rady Rodziców,

e)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

2)  Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary/przyznanie nagrody do chwili  rozstrzygnięcia;

3)  Na prośbę odwołującego się ucznia może go w komisji odwoławczej reprezentować przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

4)  Komisja, po zapoznaniu się z rodzajem przewinień, za które nałożono karę /przyznano nagrodę wysłuchuje zainteresowanego ucznia, analizuje adekwatność zastosowanej 

     kary/przyznanej nagrody i postanawia uchylić karę/nagrodę bądź utrzymać ją w mocy. Decyzja komisji jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 7

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 18. Organizację roku szkolnego regulują Zarządzenia MEN, wg których Dyrektor Szkoły określa i podaje do wiadomości społeczności szkolnej konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii świątecznych i szkolnych.

1.      Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z odnośnymi przepisami.

3.      W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)     liczbę dzieci objętych obowiązkiem szkolnym zamieszkałych w obwodzie szkoły;

2)     liczbę dzieci dochodzących, dojeżdżających, realizujących obowiązek szkolny w innych placówkach oraz liczbę dzieci z innych szkół realizujących obowiązek szkolny w tej szkole;

3)     liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

4)     ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych;

5)     liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań i innych.

4.      W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wynikające z potrzeb w zakresie zapewnienia uczniom opieki.

5.      W czasie trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, organizowanych w porozumieniu z proboszczem miejscowej parafii, opiekę nad uczniami uczestniczącymi w rekolekcjach, sprawują katecheci wspomagani przez nauczycieli.

6.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i zestawem programów dla danego oddziału, dopuszczonym do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.

7.      Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić do 20, w tym od 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia występują niepełnosprawności sprzężone, określoną liczbę uczniów można obniżyć o dwie osoby. W oddziale sportowym minimum – 20 uczniów.

8.      W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela – według odrębnych przepisów.

9.      Dziecko niepełnosprawne, które rozpoczęło naukę w klasie integracyjnej ma prawo ukończyć edukację w szkole, w oddziale integracyjnym.

10.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

11.  Tygodniowy rozkład zajęć ustalony jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

12.  Tygodniowy rozkład zajęć oddziałów I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

13.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

14.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

15.  Kształcenie w szkole odbywa się w oparciu o Roczny Plan Pracy Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Szkolny Program wychowawczo - profilaktyczny.

16.   Przebieg nauczania dokumentuje się przez:

1)     Księgę ewidencji,

2)     Księgę uczniów,

3)     dzienniki lekcyjne,

4)     arkusze ocen.

17.  Dokumentację szkolną przechowuje się i prowadzi w oparciu o przepisy szczegółowe wydane przez ministra właściwego do spraw oświaty.

18.  Podziału oddziałów na grupy dokonuje się corocznie na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem  zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

19.  Oddział może dzielić się na grupy na zajęciach z języków obcych, zajęciach komputerowych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastosowaniem pkt. 3.

20.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, zajęciach komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń.

Podział na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęciach komputerowych jest obowiązkowy w oddziałach integracyjnych.

21.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach określonych wyżej można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

22.  Zajęcia z wychowania fizycznego w oddziałach prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

Podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego jest obowiązkowy w oddziałach integracyjnych.

23.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych, wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na podstawie opinii o ograniczonej możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

24.  Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych,  a także międzyszkolnych oraz podczas wycieczek.

25.   Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5 uczniów.

26.  Zajęcia pozalekcyjne mają na celu pogłębienie umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach ich zainteresowań i uzdolnień, wdrażanie do racjonalnego spędzania czasu wolnego oraz nabywanie doświadczeń społecznych.

27.  Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

1)     pomoc psychologiczno – pedagogiczną;

2)     pomoc opiekuńczą, udzielaną przez wychowawców świetlicy;

3)     zajęcia rewalidacyjne;

4)     zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

5)     zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

6)     nauczanie indywidualne;

7)     zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez MOPS;

8)     zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;

9)     organizowanie odpoczynku letniego i zimowego (w miarę możliwości i potrzeb).

28.  Zespół korekcyjno – kompensacyjny powinien liczyć do 5 osób, zajęcia logopedyczne do 4 osób, trening umiejętności społecznych do 8 osób.

29.  Zespół dydaktyczno-wyrównawczy powinien liczyć do 8 uczniów.

30.  Dziennik lekcyjny w zakresie zajęć edukacyjnych oraz dziennik zajęć pozalekcyjnych stanowi podstawową dokumentację tych zajęć oraz informację o ich uczestnikach.

31.  Szkoła przyjmuje nauczycieli oraz studentów szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia.

32.  W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

33.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

§ 19. Oddziały przedszkolne  

1.      Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci zgodnie z ich wiekiem, a w miarę potrzeb wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3.      Zwiększona liczba dzieci w poszczególnych oddziałach dokonywana jest wyłącznie za zgodą nauczycieli i Kuratorium Oświaty.

4.      Minimalną liczbę dzieci w oddziale określa organ prowadzący placówkę.

5.      Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziałach w których są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, może być niższa od liczby określonej w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. W takim przypadku dyrektor  występuje do organu prowadzącego  z wnioskiem o ustalenie niższej liczebności oddziału.

6.      W oddziałach przedszkolnych  mogą być tworzone, na część zajęć edukacyjnych, grupy międzyoddziałowe z różnymi rocznikami dzieci. Dotyczyć to może zarówno zajęć, na których realizuje się podstawę programową jak też zajęć dodatkowych.

7.      W oddziałach przedszkolnych praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest   w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

8.      Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

9.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

10.  Czas i sposób organizacji zajęć zależy od decyzji nauczyciela, który za efektywność tych zajęć ponosi osobiście odpowiedzialność.

11.  W przedszkolu mogą być realizowane działania dodatkowe obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywające się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej, w tym także zajęcia dodatkowe.

12.  Zajęcia dodatkowe organizowane są przez dyrektora z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

13.  Zajęcia dodatkowe organizowane są w porozumieniu z rodzicami, zaakceptowane przez Radę Rodziców.

14.  Zajęcia dodatkowe są prowadzone na terenie przedszkola po godzinie 13:00.

15.  Zajęcia dodatkowe powinny odbywać się w czasie innym niż przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

16.  W szczególnych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć z umuzykalnienia z akompaniamentem, które są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej w godzinach przeznaczonych na jej realizację. W zajęciach tych uczestniczą nauczyciele opiekujący się danym oddziałem.

17.  Do prowadzenia zajęć udostępniona jest odpowiednio wyposażona sala, zgodnie z rodzajem zajęcia.

18.  W czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia.

19.  Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji tych zajęć z uwzględnieniem listy dzieci uczestniczących w zajęciach, frekwencji i tematyki zajęć.

20.  W oddziałach przedszkolnych organizuje się spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

21.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba upoważniona jest legitymowana i sprawdzana w karcie upoważnień. W każdej sali, w umówionym miejscu, znanym wszystkim nauczycielkom, są przechowywane karty z upoważnieniami.

22.  W przypadku niezgłoszenia się nikogo po dziecko po godz. pracy przedszkola podejmowane są próby skontaktowania się z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. W sytuacji, gdy żadna z osób upoważnionych nie jest w stanie przejąć opieki nad dzieckiem (z przyczyn losowych) nauczycielka powiadamia dyrektora i Komisariat Policji, a do czasu znalezienia opiekunów prawnych przejmuje opiekę nad dzieckiem.

23.  Opieka  nad dzieckiem sprawowana jest od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

24.  Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu w punkcie dotyczącym punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

25.  Rodzice i opiekunowie, którzy bardzo często nie przyprowadzają i nie odbierają dzieci punktualnie, będą pouczani o swoich obowiązkach w formie pisemnej przez dyrektora, Radę Rodziców bądź w szczególnych przypadkach sprawa może być kierowana do Sądu Rodzinnego.

26.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie ma on możliwości zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

27.  O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.

28.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

29.  Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy do godziny 9.00.

30.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

      1)   przestrzeganie niniejszego statutu;

     2)   respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

     3)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka ;

     4)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka ;

     5)   niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

     6)   wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

     7)   inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych –zarządzeń dyrektora.

31.  W terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, wydaje się rodzicowi informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

32.  Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora  w porozumieniu Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny i oczekiwań rodziców:

    1)   do oddziału przedszkolnego przyjmowane są tylko zdrowe dzieci;

    2)     nie wolno podawać dzieciom leków;

    3)     dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem, mogą przychodzić na zajęcia po uzyskaniu zgody nauczycielki, której powierzona jest opieka nad tym  

           dzieckiem i za zgodą lekarza;

    4)     w przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko, rodzic będzie wzywany do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola;

     5)     zobowiązuje się rodziców do informowania nauczycielki o każdorazowej zmianie telefonów kontaktowych.

33.  Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi (szczególnie zakaźnymi lub infekcyjnymi) a w spornych przypadkach co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo poprosić rodzica (opiekuna prawnego) o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.

34.  Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków oraz czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

35.  Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach zadeklarowanych przez rodziców (od 6.30 do 17.00,)  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

36.  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobytu dla dzieci  5 letnich i młodszych naliczana jest opłata.

37.   Nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej( odroczonych od obowiązku szkolnego) realizowane są w oddziałach przedszkolnych w godzinach jego pracy bezpłatnie.

38.  Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

39.  Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.

40.  Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie, w trakcie roku szkolnego.

41.  Oddziały przedszkolne funkcjonują od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

42.  Przerwa wakacyjna ustalona jest od 1 lipca do 31 sierpnia. Przerwy w pracy wykorzystuje się na: przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków oraz urlopy pracowników pedagogicznych i obsługowych.

43.  W okresie wakacyjnym może pełnić dyżur dla dzieci z okolicznych placówek  w czasie ustalonym przez organ prowadzący.

44.  W przypadku absencji nauczycieli, małej frekwencji dzieci, w okresach przedświątecznych, feryjnych, wakacyjnych dopuszcza się ograniczenie liczby oddziałów oraz organizowanie dyżurów.

45.  Dla przedszkolaków wydawane są trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

46.  Dziecko może korzystać z dwóch lub trzech posiłków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, dziecko może nie korzystać z wyżywienia.

47.  Stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora po konsultacji z organem prowadzącym i RR .

48.  Rodzice i opiekunowie wnoszą opłaty za wyżywienie za każdy miesiąc z góry, w wysokości ustalonej stawki dziennej razy ilość dni roboczych w danym miesiącu. Odpisy za nieobecność dziecka rodzice otrzymują z dołu, a zwrotowi podlega stawka dzienna razy liczba dni nieobecności.

49.  Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników oraz przez dzieci ustalane są przez organ prowadzący.

50.  W przypadku nieobecności dziecka, dokonuje się zwrotu dziennej stawki żywieniowej, zgodnie z bieżącą uchwałą organu prowadzącego- gminy Myszków.

51.  Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału. Nauczyciel zapisuje godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola i odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną przez nich osobę.

52.  Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty za godzinę i liczby godzin  i minut świadczeń udzielanych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole  w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

53.  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

54.  Nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym  zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub elektronicznie dyrektorowi lub pracownikom sekretariatu.

§ 20. DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów. Uczestniczy w przygotowywaniu uczniów do samokształcenia, do korzystania z innych typów bibliotek. Ma służyć nauczycielom w doskonaleniu warsztatu pracy. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2.      Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji szkoły, rodzice, a także inne osoby tj. praktykanci, nauczyciele z innych szkół.

3.      Pomieszczenie biblioteki szkolnej składa się z wypożyczalni i czytelni, które służą do realizacji:

1)     zadań dydaktyczno – wychowawczych;

2)     potrzeb i zainteresowań uczniów;

3)     doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli;

4)     popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

5)     przygotowania uczniów do samokształcenia, korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

4.      Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)     gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2)     korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie poza biblioteką;

3)     prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.

5.      Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

6.      Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

7.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję (w przypadku lektur), albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub uiścić opłatę zgodnie z rozporządzeniem MEN, w przypadku zgubienia, zniszczenia egzemplarzy podręczników otrzymanych bezpłatnie.

8.      Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

1)     Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: kształcąco – wychowawczą poprzez:

a)      rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)      przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)      kształcenie kultury czytelniczej,

d)      wdrażanie do poszanowania książki,

e)      udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)     opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

a)      współdziałanie z nauczycielami,

b)      wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)      otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d)      pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3)     kulturalno – rekreacyjną poprzez:

a)      uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

9.       Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)      koordynowanie pracy w bibliotece:

a)      opracowanie rocznego planu działalności biblioteki,

b)      uwzględnianie stanu majątkowego z księgowością,

c)      projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

d)      sprawozdania z pracy biblioteki,

e)      odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki;

2)      praca pedagogiczna:

a)      gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

b)      udostępnianie zbiorów,

c)      udzielanie informacji bibliotecznych,

d)      rozmowy z czytelnikami o książkach,

e)      poradnictwo w wyborach czytelniczych,

f)        prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej,

g)      udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,

h)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

i)        prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

j)        informacje dla nauczycieli o zakupionych nowościach,

k)      dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

l)        dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

3)      praca organizacyjna:

a)      gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi

b)      przepisami,

c)      opracowanie biblioteczne zbiorów – selekcja zbiorów i ich konserwacja,

d)      organizowanie warsztatu informacyjnego,

e)      wydzielenie księgozbioru podręcznego,

f)        prowadzenie katalogów (tradycyjnego),

g)      udostępnianie zbiorów,

h)      nadzorowanie użyczenia podręczników bezpłatnych na podstawie imiennych list uczniów sporządzonych i podpisanych przez wychowawców klas,

i)        prowadzi dokumentację dotyczącą dystrybucji bezpłatnych podręczników, w tym umowy użyczeń podpisane przez rodziców;

4)      współpraca z rodzicami i instytucjami:

a)      nauczyciel bibliotekarz współpracuje:

-        z rodzicami uczniów,

-        nauczycielami bibliotek pozaszkolnych i innymi instytucjami kulturalnymi.

10.  Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

11.  Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkoły sprawuje Dyrektor Szkoły.

12.  Ilość etatów bibliotekarza przewidziana dla szkoły zależy od ilości uczniów. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

13.  Plan pracy biblioteki szkolnej w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  sporządza się do końca września i przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

14.  Informacje na temat formy pracy biblioteki, stanu czytelnictwa uczniów przedstawia się na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

15.   Organizacja biblioteki szkolnej.

1)      biblioteka wyposażona jest w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny i przeciwpożarowy;

2)      wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych i dekoracyjnych, wydatki na powyższe cele są pokrywane z budżetu szkoły, mogą też być uzupełniane dotacjami Rady Rodziców.

16.  Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, których zakupów dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

1)     Ilekroć mowa o:

a)      podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

b)      materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;,

c)      materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

2) Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

3) Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są wypożyczane uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym;

4) Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach biblioteki szkoły, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MKiDN z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz U. z 2008r.  nr 205 poz 1283);

5)      Dyrektor szkoły, na podstawie art.22ak ust.2 Ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców(22ak Ustawy o systemie oświaty);

6)      Biblioteka nieodpłatnie:

-         wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

-         zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;

-         przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.

7)     Przed dniem  rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wydania materiałów dokonuje się w bibliotece. Potwierdzenie odbioru wypożyczeń kwitują rodzice / prawni opiekunowie na zebraniach z rodzicami;

8)      Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

9)      W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia

§ 21. DZIAŁALNOŚĆ  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

1.      Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Szkolnym Programie wychowawczo - profilaktycznym. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o Roczny Plan Pracy Szkoły.

2.      Do zadań świetlicy należy:

1)      organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

4)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

5)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6)      rozwijanie samodzielności i samorządności;

7)      współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

8)      organizowanie pomocy przy dożywianiu, poprzez zaprowadzanie dzieci klas I-III przebywających na szkolnej świetlicy  do stołówki szkolnej;

9)      zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

3.      Założenia organizacyjne:

1)     świetlica w szkole podstawowej ma do dyspozycji:

a)      dwa pomieszczenia – tzw. świetlicę do zabawy i świetlicę do nauki, wychowankowie świetlicy mogą przebywać w dowolnie wybranym przez siebie pomieszczeniu, w zależności od własnej potrzeby - chęci zabawy, czy odrabiania lekcji i skorzystania z komputera,

b)      w każdym z tych pomieszczeń jest obecny wychowawca świetlicy;

2)     uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie;

3)     kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice, karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane:

a)      imię i nazwisko uczestnika,

b)      datę urodzenia,

c)      adres zamieszkania,

d)      czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia,

e)      informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko),

f)   sposób kontaktu z rodzicami,

g)      informację o wskazaniach do odrabiania prac domowych;

4)     do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskich, niepełnosprawnych z wyłączeniem  uczniów z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach);

5)     w przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia, każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem;

6)     dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w godzinach 11.50 - 12.35;

7)     w czasie długich przerw 11.30 i 13.30 uczniowie spędzają czas na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego, w tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.

4.      Prawa uczestnika świetlicy:

1)     uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a)      wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

b)      korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,

c)      korzystania z organizowanych form dożywiania.

5.      Obowiązki uczestnika świetlicy:

1)     uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

a)      systematycznego udziału w zajęciach,

b)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

c)      dbania o porządek w świetlicy,

d)      poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

e)      kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

f)    przestrzegania regulaminu świetlicy;

2)      w świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne;

3)      w świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela;

4)      wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu;

5)      duża świetlica nie spełnia warunków do opieki nad uczniami niepełnosprawnymi ruchowo.

 

6.      Nagrody i wyróżnienia:

1)      wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę, dyrektora;

2)      pochwała przekazana rodzicom;

3)      drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

7.      Kary:

1)      upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy;

2)      poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie);

3)      nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;

4)      nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.

8.      Dokumentacja świetlicy:

1)      roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego;

2)      ramowy rozkład dnia;

3)      tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny;

4)      dziennik zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)      karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;

6)      roczne, semestralne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;

7)      Regulamin świetlicy.

 

§ 22. POMIESZCZENIA  SZKOLNE  I  URZĄDZENIA REKREACYJNO  -  SPORTOWE

  1.      Do realizacji zadań i celów statutowych szkoła wykorzystuje pomieszczenia własne:

1)     sale lekcyjne, klasopracownie i pracownie;

2)     salę gimnastyczną z zapleczem, małą salę gimnastyczną i zewnętrzne boisko szkolne;

3)     pomieszczenia biblioteki i świetlicy;

4)     gabinet profilaktyki zdrowotnej i stomatologiczny;

5)     szatnie;

6)     pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

7)     archiwum;

8)     gabinety terapii pedagogicznej (logopedyczny, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych);

9)     pracownia polisensoryczna.

2.      Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń i urządzeń szkolnych jest w pierwszym rzędzie Dyrektor Szkoły, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli – opiekunów tych pomieszczeń i urządzeń. Odpowiedzialność tę przekazuje w trybie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

3.      Szczegółowe przepisy obowiązujące w szkole w zakresie bezpieczeństwa regulują regulaminy, procedury i zarządzenia Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ 8

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 23. 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej   oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

4.      Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny :

1)      bieżące,

2)      klasyfikacyjne,

3)      śródroczne i roczne,

4)      końcowe

4a.Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne     zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są ocenami opisowymi.

5.      W ocenianiu obowiązują następujące zasady:

1)     Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

2)     Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.

3)     Zasada różnorodności – wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.

4)     Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5)     Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację.

 

§ 24.1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 24.2. Ustalenia wewnątrzszkolne oceniania:

1)      dwa pierwsze tygodnie września są dniami, w których uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych;

2)      uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji w danym półroczu:

a)      w przypadku 1-2 godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania,

b)      w przypadku powyżej 2 godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu, do dwóch nieprzygotowań,

c)      uczniowie zgłaszają nauczycielowi nieprzygotowanie na początku lekcji, nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, za wyjątkiem spraw losowych uznanych przez nauczyciela,

d)      uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych i różnych konkursach mają prawo do nieprzygotowania się do odpowiedzi ustnej i sprawdzianu pisemnego w dniu poprzedzającym oraz następnym po zawodach, konkursach,

e)      uczniowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela uczącego na początku zajęć o udziale w konkursie lub zawodach.

 

3)     Nauczyciele – wychowawcy na pierwszych zebraniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) każdego roku szkolnego (wrzesień) informują ustnie rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)      ogólnych wymaganiach edukacyjnych;

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

d)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

e)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f)       skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4) Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszych lekcjach każdego roku szkolnego (wrzesień) informują uczniów o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu  nauczania;

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

5) Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o:

a)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania;

c)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6) Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

b)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

c)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;

d)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

e)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

7) Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów posiadających opinie i orzeczenie do kształcenia specjalnego przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia z w/w uczniami, z uwzględnieniem zaleceń wydanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

8) Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie do kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie nauczania indywidualnego przedstawiają wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego (wrzesień).

9) Szczegółowe wymagania edukacyjne na cały rok będą do wglądu w sekretariacie szkoły od 16 września każdego roku.

 

§ 24.3 W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

1.      W klasach I – III  skala ocen, ustalona w stopniach jest przyjęta tylko dla przedmiotu religia (etyka).

2.      Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3.      Nauczyciel wypełniający rubryki w dzienniku lekcyjnym posługuje się symbolami wg skali:

a)      W – Wspaniale – uczeń realizuje materiał programowy wyczerpująco, wykazuje się dodatkowymi wiadomościami i umiejętnościami, jest twórczy, chętnie podejmuje dodatkowe działania.

b)     B – Bardzo dobrze – uczeń bardzo dobrze przyswaja materiał programowy, bezbłędnie i samodzielnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce. W stopniu pełnym opanował wiadomości i umiejętności.

c)      D – Dobrze – uczeń rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Popełnia nieliczne błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić. Dobrze opanował wiadomości i umiejętności.

d)     Ds. – Dostatecznie – uczeń poprawnie rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne. Popełnia błędy, ale potrafi je poprawić, często oczekuje pomocy nauczyciela. Opanował wiadomości i umiejętności podstawowe.

e)      S – Słabo – uczeń z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne. Często popełnia błędy, ma trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności.

f)       J – Jeszcze nie umie – uczeń ma duże trudności z opanowaniem materiału programowego, często popełnia błędy, przeważnie jest bierny, prace wykonuje z dużą pomocą nauczyciela. Nie czyni postępów mimo wsparcia i pomocy.

4.      Oprócz zapisu w dzienniku lekcyjnym stosowane są różne formy ustnych ocen bieżących (np. pochwała, gratulacje).

5.      Dopuszcza się wręczanie uczniom znaczków graficznych za osiągnięcia dydaktyczne oraz aktywność podczas zajęć, znaczek jest jednorazowym uznaniem przez nauczyciela osiągnięcia dziecka lub jego wysiłku czy aktywności i zaspakaja jego naturalną potrzebę sukcesu – liczba wręczonych znaczków nie może mieć wpływu na śródroczną (roczną) ocenę opisową (znaczki nie są zliczane).

6.      Ocenianie w klasach I – III powinno spełniać funkcje informacyjną, korekcyjną i motywacyjną.

7.      Rodzice uczniów klas I – III mają prawo zapoznać się na każdym zebraniu lub na własne życzenie z postępami dziecka.

8.      Na miesiąc przed końcem I półrocza i roku szkolnego wychowawca ma obowiązek ustnie zapoznać rodziców z proponowaną oceną postępów ucznia.

9.      Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie I – go semestru, na formularzu zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. Wzór oceny ustalany jest przez zespół samokształceniowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

10.  Na koniec roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo opisowe.

 

§24.4 1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący           - 6;

2)      stopień bardzo dobry   - 5;

3)      stopień dobry               - 4;

4)      stopień dostateczny      - 3;

5)      stopień dopuszczający - 2;

6)      stopień niedostateczny - 1.

1a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

1b. Dopuszcza się w klasyfikacji śródrocznej stosowanie zapisu ocen według następującej skali:

1)     6 - celujący, cel

2)     5 - bardzo dobry, b. dobry, bdb

3)     4 - dobry, db

4)     3 - dostateczny, dst

5)     2 - dopuszczający, dop

6)     1 - niedostateczny, ndst.

1c. Stopniowa skala ocen jest przyjęta dla przedmiotu religia (etyka) w klasach IV– VIII.

2. Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

3. W klasach IV – VIII ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

1)     stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      posiada wiedzę i umiejętności z zakresu programu nauczania danych zajęć edukacyjnych w danej klasie,

b)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

d)      proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności,

e)      odnosi sukcesy w konkursach wiedzowych, artystycznych, zawodach sportowych,

f) pełni funkcję asystenta  nauczyciela;

2)     stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danych zajęć edukacyjnych w danej klasie

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  i umiejętnościami,

c)      samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

d)      potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3)     stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,

b)      poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności,

c)      rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie minimalnym,

b)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5)     stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki, 

b)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;

6)     stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych,

b)      nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 

§ 24.5 Oceny uzyskane przez ucznia są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

1)      W szkole są dopuszczone następujące zasady udostępniania prac pisemnych:

a)      nauczyciel przez uczniów udostępnia ocenione prace do wglądu zainteresowanym rodzicom, zapoznanie się z pracą rodzic potwierdza podpisem na pracy;

b)      prace są do wglądu u nauczyciela w dniach zebrań rodziców i konsultacji;

c)      prace można obejrzeć w szkole po uprzednim telefonicznym umówieniu się z nauczycielem.

2)      Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego.

§ 24.6 Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1)      kartkówki – obejmują materiał z ostatnich trzech lekcji danych zajęć edukacyjnych;

2)      wypowiedzi ustne;

3)      dyktanda;

4)      sprawdziany obejmujące dział programowy;

5)      sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z kilku działów programowych;

6)       prace domowe;

7)      aktywność na lekcjach.

1.      Egzamin dla uczniów klas ósmych przeprowadzany jest zgodnie z procedurami CKE w terminie ustalonym przez CKE. O jego wynikach informowani są uczniowie za pomocą indywidualnych kodów dostępu. Stosowne zaświadczenia wydawane są uczniom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

2.      Terminy sprawdzianów wpisywane są do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, nie może być więcej niż dwa w tygodniu. Sprawdziany muszą być poprawione w terminie 2 – tygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu.

3.      Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie może ich być więcej niż dwie w jednym dniu. Obejmują materiał z bieżących lekcji. Muszą być poprawione przez nauczyciela w terminie tygodniowym, wyniki omówione na lekcji i dane do wglądu uczniowi. 

4.      Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy zakończyć przeprowadzanie sprawdzianów dla całego oddziału klasowego, z których oceny mogą wpływać na ocenę semestralną.

5.      Zasady ustalania i poprawiania poszczególnych ocen z zajęć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§ 24.7 Indywidualizacja oceniania

1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę dokonuje uzasadnienia w formie ustnej.

2.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych.

4.      Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć komputerowych, z zajęć wychowania fizycznego lub w wykonywania określonych ćwiczeń podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie  pisemnej opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

6.      Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii  Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

7.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

8.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, albo „zwolniona”.

§ 23.8 KLASYFIKACJA

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Procedura ustalania ocen klasyfikacyjnych:

1)     oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze sprawdzianów i testów;

2)     ocena uzyskana przez ucznia na I semestr staje się cząstkową oceną na semestr II, podsumowanie pracy w II semestrze daje efekt w postaci oceny rocznej;

3)     przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nie stosuje się wyciągania średnich arytmetycznych;

4)     oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

3.      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu każdego roku.

4.      Klasyfikacja śródroczna w kl. I – III polega na opisowym podsumowaniu osiągnięć uczniów i ustaleniu opisowej oceny zachowania.

5.      Klasyfikacja śródroczna w kl. IV- VIII polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.      Klasyfikacja roczna w kl. I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania z wyjątkiem oceny z religii/etyki.

7.      Klasyfikacja roczna w kl. IV- VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.      Na klasyfikację końcową składają się:

1)     roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio klasie najwyższej;

2)     roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

9.      O przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych stopniach niedostatecznych począwszy od kl. IV nauczyciele – wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie na miesiąc przed uchwałą klasyfikacyjną, w formie listu poleconego lub organizując spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

10.  O przewidywanych dla ucznia stopniach klasyfikacyjnych, a także ustalonej ocenie zachowania, nauczyciele – wychowawcy informują rodziców, za pośrednictwem uczniów, na tydzień przed klasyfikacją śródroczną, roczną i końcową.

11.  Ocena z zajęć edukacyjnych musi być wpisana do dziennika co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. Uczeń zostaje o niej poinformowany przez nauczyciela lub wychowawcę.

12.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej należy ucznia skierować na badania do Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli nie był badany. Stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. Zapis zaproponowanych form pomocy znajduje się w arkuszu klasyfikacji semestralnej.

13.  Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniony wg. indywidualnie przyjętych dla niego zasad.

14.  Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym lub kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej są oceniani przez uczących ich nauczycieli z uwzględnieniem dostosowania wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia. Zgodnie z zasadami oceniania wewnętrznego ustala się dla nich ocenę zachowania.

15.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

16.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 23.9 PROMOCJA

 

1.      Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust.2.

2.      W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.      W klasach I – III uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej uzyskał wspaniałe i bardzo dobre wyniki z poszczególnych edukacji, celującą i bardzo dobrą ocenę z religii (etyki) oraz wyróżniające lub bardzo dobre zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej i nagrodę.

4.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

5.      Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe od stopnia niedostatecznego.

6.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię (etykę) do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

8.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. 

9.      Ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje Rada Pedagogiczna do klasy programowo wyższej, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

10.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.5 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 

§ 23.10 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

1.      Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali, z możliwością używania skrótów:

1)     wzorowe                      -wz;

2)     bardzo dobre               - b. dobre, bdb;

3)     dobre                           - db;

4)     poprawne                    - pop;

5)     nieodpowiednie            - ndp lub nieodp;

6)     naganne                       - ng, nag;

2.      W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z  niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia lub opinii Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 7.

7.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA

§ 23.11 Kryteria wystawiania ocen zachowania w klasach I – III

1)      W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

2)      Podstawą do wystawienia oceny opisowej zachowania jest obserwacja ucznia uwzględniająca w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)          godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

3)      Obserwacje poczynione przez nauczyciela odnotowywane są każdego dnia w kolejnych miesiącach nauki szkolnej. Uczeń może otrzymać:

a)      za pozytywne formy zachowania                                        1 pkt

b)      przy przewadze pozytywnych form zachowania     0,5 pkt

c)      przy większości uwag negatywnych                                     0 pkt

4)      Informacje o zachowaniu uczniów odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym na koniec miesiąca za pomocą umownie przyjętych symboli, które wynikają z ilości otrzymanych punktów w ocenianym okresie:

a)      w – zachowanie wyróżniające        (100% - 90%)

b)     b – zachowanie bardzo dobre       (89%  - 75%)

c)     d – zachowanie dobre                   (74% - 50%)

d)     n – zachowanie niezadowalające (od 49% i mniej)

5)      Na miesiąc przed końcem I semestru i roku szkolnego wychowawca ma obowiązek ustnie zapoznać rodziców z proponowaną oceną zachowania ucznia- dotyczy oceny nagannej.

6)      Procedura odwoławcza w przypadku zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny przebiega zgodnie z trybem zawartym w § 29.15.

   

§ 23.12Kryteria wystawiania ocen zachowania w klasach IV – VIII.

1) Ocenę zachowania WZOROWE otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie

podane niżej kryteria:

a)      Stosunek do obowiązku szkolnego:

-         systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne. Ma usprawiedliwione na bieżąco wszystkie nieobecności w formie pisemnej, nie więcej niż dwa spóźnienia w semestrze,

-         ambitnie wypełnia obowiązki szkolne, osiągając wyniki na miarę swoich możliwości,

-         sumiennie wykonuje powierzone mu zadania,

-         przejawia własną inicjatywę w pracach na rzecz klasy i szkoły,

-         aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, imprezach szkolnych i konkursach, dbając o wszechstronny rozwój swojej osobowości,

-         swoją postawą i zaangażowaniem promuje szkołę w środowisku,

-         działa aktywnie na rzecz wolontariatu szkolnego.

b)     Kultura osobista:

-         życzliwie i z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, osób starszych i kolegów. Z własnej inicjatywy pomaga im w szkole i poza nią,

-         odznacza się wysoką higieną osobistą i estetyką wyglądu zewnętrznego, nosi odpowiedni ubiór szkolny i zmienne obuwie,

-         dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych, jest uczciwy i prawdomówny,

-         szanuje mienie szkolne i własność kolegów,

-         jego zachowanie można stawiać za wzór godny naśladowania.

2)     Ocenę zachowania BARDZO DOBRE otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a)      Stosunek do obowiązku szkolnego:

-         systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne. Ma usprawiedliwione na bieżąco wszystkie nieobecności w formie pisemnej, nie więcej niż cztery spóźnienia w semestrze,

-         wypełnia obowiązki szkolne, osiągając wyniki na miarę swoich możliwości,

-         wykonuje powierzone zadania,

-         chętnie wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły,

-         uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, bierze udział w imprezach szkolnych, konkursach, dbając o wszechstronny rozwój swojej osobowości

-         działa aktywnie na rzecz wolontariatu szkolnego

b)     Kultura osobista:

-         życzliwie i z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, osób starszych i kolegów, chętnie pomaga im w szkole i poza nią,

-         troszczy się o higienę osobistą i estetykę wyglądu zewnętrznego, nosi odpowiedni ubiór szkolny i zmienne obuwie,

-         dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych, jest uczciwy i prawdomówny,

-         szanuje mienie szkolne i własność kolegów

3)     Ocenę zachowania DOBRE otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie

poniższe kryteria:

a)      Stosunek do obowiązku szkolnego:

-         systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne. Stara się, aby wszystkie nieobecności usprawiedliwiać na bieżąco w formie pisemnej, rzadko się spóźnia na zajęcia (do sześciu godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, do sześciu spóźnień),

-         stara się dobrze wypełniać obowiązki szkolne,

-         wytrwale przezwycięża trudności w nauce,

-         współuczestniczy w życiu klasy i szkoły,

-         rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestnicząc w wybranych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych

b)     Kultura osobista:

-        reaguje poprawą na zwracane mu uwagi w sytuacji, gdy nie zachowuje się stosownie wobec pracowników szkoły, osób starszych i kolegów,

-        przestrzega zasad zachowania uczniów zawartych w szkolnym systemie bezpieczeństwa,

-        dba o kulturę słowa, jest prawdomówny,

-        szanuje mienie szkolne i własność kolegów,

-        nie zakłóca toku lekcji niewłaściwym zachowaniem (dopuszcza się do trzech uwag pisemnych w semestrze).

4)     Ocenę zachowania POPRAWNE otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów

na DOBRE, czyli dotyczy go choćby jedno z poniższych:

a)      Stosunek do obowiązku szkolnego:

-         uchyla się od obowiązków szkolnych: nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcjach od 5 do 10 godzin w semestrze, do 10 spóźnień,

-         nie wykorzystuje swoich możliwości w celu uzyskania pozytywnych ocen (np. mimo trudności w nauce nie uczestniczy w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych),

-         niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, odmawia wykonania lub nie wykonuje powierzonych mu zadań

b)     Kultura osobista:

-         nie zawsze właściwie zachowuje się wobec pracowników szkoły, osób starszych, kolegów i nie reaguje poprawą na zwracane mu uwagi,

-         zdarzyło mu się nie przestrzegać zasad zachowania uczniów zawartych w szkolnym systemie bezpieczeństwa,

-         nie dba o kulturę języka, wyraża się niestosownie (odzywa się arogancko, przeklina, kłamie),

-         nie szanuje mienia szkolnego oraz własności i godności osobistej innych,

-         zakłóca tok lekcji niewłaściwym zachowaniem (powyżej trzech uwag pisemnych w semestrze)

5)    Ocenę zachowania NIEODPOWIEDNIE otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na poprawne, czyli dotyczy go choćby jedno z poniższych:

a)      Stosunek do obowiązku szkolnego:

-         opuszcza zajęcia szkolne (powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczne spóźnienia),

-         negatywny stosunek do nauki,

-         nie przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły

b)     Kultura osobista:

-        niewłaściwie zachowuje się wobec pracowników szkoły, osób starszych i kolegów,

-        często nie przestrzega zasad zachowania uczniów zawartych w szkolnym systemie bezpieczeństwa,

-        nie szanuje cudzej własności,

-        prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, odgraża, straszy,

-        przeszkadza w prowadzeniu lekcji (powyżej 10 uwag pisemnych w semestrze), nie wykonuje poleceń nauczyciela

6)      Ocenę zachowania NAGANNE otrzymuje uczeń, którego dotyczy choćby

jedno z poniższych:

a)      Stosunek do obowiązku szkolnego

-        celowo opuszcza zajęcia szkolne ( wagaruje, powyżej 20 godzin w semestrze), notorycznie się spóźnia,

-        lekceważy zarządzenia porządkowe szkoły

b)     Kultura osobista

-            demonstruje aroganckie lub agresywne, bądź wulgarne zachowanie w szkole i poza nią,

-            bardzo często nie przestrzega zasad zachowania uczniów zawartych w szkolnym systemie bezpieczeństwa,

-            ulega nałogom lub namawia do tego innych,

-            celowo lub bezmyślnie niszczy mienie szkolne i własność kolegów, dopuszcza się kradzieży (przywłaszczenia),

-            utrudnia prowadzenie lekcji niewłaściwym zachowaniem (powyżej 15 uwag pisemnych w semestrze),

-            swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

-            nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, upomnienia,

-            w rażącym stopniu nie przestrzega zasad zachowania uczniów zawartych w szkolnym systemie bezpieczeństwa,

-            nie wykazuje skruchy, ani chęci poprawy

 

§ 23.13 Procedura ustalania ocen zachowania:

1)     na dwa tygodnie przed datą Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej wychowawca zbiera propozycje ocen zachowania od nauczycieli uczących w danej klasie i od wychowanków;

2)     wychowawca wystawia proponowaną przez siebie ocenę zachowania uwzględniając propozycje wymienione w pkt 1 oraz samoocenę ucznia;

3)     z proponowaną oceną zachowania zapoznają się wszyscy uczący w danej klasie nauczyciele, a swoją akceptację dla propozycji wychowawcy potwierdzają podpisem; w przypadku zastrzeżeń omawiają ten problem z wychowawcą;

4)     tak ustalona ocena zachowania podana zostaje uczniowi na tydzień przed datą Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej;

5)     na miesiąc przed uchwałą klasyfikacyjną wychowawca zobowiązany jest powiadomić rodziców ucznia o przewidywanej dla niego nagannej ocenie zachowania z pełnym uzasadnieniem proponowanej oceny, chyba że przewinienie kwalifikacyjne do w/w oceny nastąpiło po w/w terminie;

6)     ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna;

7)     zmiana wystawionej oceny zachowania może nastąpić, gdy postawa ucznia (zachowanie) kwalifikująca do innej niż podana ocena ujawniło się po ustaleniu oceny a przed posiedzeniem plenarnej Rady Pedagogicznej;

8)     oceny zachowania przedstawione przez wychowawcę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej są ostatecznie zatwierdzane.

1.      Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)     oceny z zajęć edukacyjnych (i odwrotnie);

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 7 § 24.11.

2.      Uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym.

3.      Procedura odwoławcza w przypadku zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny przebiega zgodnie z trybem zawartym w § 25.15.

 

§ 23.14 EGZAMIN KLASYFIKACYJNy

 

1.      Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Decyzję o klasyfikowaniu podejmuje nauczyciel uczący danego przedmiotu.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W przypadku klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się możliwość zaliczenia materiału zaległego u nauczyciela uczącego do końca marca każdego roku szkolnego.

3.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na  egzamin klasyfikacyjny. Dopuszcza się jednak w klasyfikacji śródrocznej możliwość zaliczenia materiału zaległego u nauczyciela uczącego do końca marca każdego roku szkolnego.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego. Z tych zajęć edukacyjnych egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zadania i pytania układa zespół nauczycieli danego przedmiotu.

6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

7.      Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez Dyrektora Szkoły.

8.      Uczeń, który nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego, bądź go nie zdał, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

9.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych.

10.Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)       termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)       imię i nazwisko ucznia;

5)       zadania egzaminacyjne;

6)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.  Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.1 i §29. 15.

13.  Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 29.16 ust.1.

14.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, albo „niesklasyfikowana”.

 

§ 23.15 ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2.      Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

3.      Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców powinno być właściwie umotywowane z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury.

4.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z zapisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5.      Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust.1.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.      W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      Wychowawca klasy,

c)      wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      Pedagog szkolny,

e)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f)    przedstawiciel Rady Rodziców.

7.      Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 29.16 ust. 1.

9.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

10    Do protokołu  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym  przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

13    Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

14    Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu.

 

§ 23.16 EGZAMIN POPRAWKOWY

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych, albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego. Z wymienionych zajęć edukacyjnych egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Szkoły, albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.       Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)      termin egzaminu poprawkowego;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania egzaminacyjne;

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7.      Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

9.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, bądź nie przystąpił do niego w terminie dodatkowym, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.10.

10.  Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

11.  Nie mają możliwości zdawania egzaminu poprawkowego uczniowie oddziału programowo najwyższego.

§ 23.17 W przypadkach, gdy wewnątrzszkolny system oceniania nie przewiduje rozwiązania zaistniałej sytuacji, decyzję w sprawie oceny ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i statutem.

§ 23.18 Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt 3;

2)      przystąpił do egzaminu.

1.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2.      O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3.      Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu.

 

 

ROZDZIAŁ 9  

CEREMONIAŁ SZKOLNY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24 Szkoła ma wypracowany ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego. Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy: biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie.

§ 25 Uczniowie mają zakaz używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z wyjątkiem sprzętu stanowiącego niezbędną pomoc dydaktyczną typu: laptop, tablet – określonych zaleceniami poradni specjalistycznej oraz w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody nauczyciela.

 

            § 26 Szkoła może prowadzić działalność reklamową związaną z działalnością placówki.

§ 27 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28 Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 28

 

1.      Statut lub poszczególne jego paragrafy mogą być nowelizowane przez wewnątrzszkolną Komisję d/s Statutu i zatwierdzane uchwałą Rady Pedagogicznej.

2.      Statut uchwala się odczytując zebranym dokonane zmiany. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu Statutu.

3.      Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do opracowania ujednoliconego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały Rady Pedagogicznej.

4.      Uczniowie mają prawo do zapoznania się ze Statutem Szkoły. Obowiązek ten powierza się wychowawcom poszczególnych oddziałów.

5.      Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do zapoznania się ze Statutem Szkoły. Pełny tekst Statutu Szkoły dostępny jest do wglądu w bibliotece i sekretariacie szkoły.

6.      Oddziały Gimnazjalne realizują zadania wynikające z przepisów prawa o systemie oświaty. Ich funkcjonowanie do czasu wygaśnięcia określa dotychczasowy statut Gimnazjum nr 5 im. Roberta Schumana.

7.      Oddziały gimnazjalne w zakresie nauczania zapewniają
w szczególności:

1)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
ze zrozumieniem;

2)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuacje nauki w następnym etapie kształcenia;

3)      dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

5)      traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

6)      poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

7)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

8)      kształtowanie środowiska wychowawczego poprzez współpracę z instytucjami kulturalnymi i sportowymi, kościołem, organizacjami społecznymi i terenowymi, a przede wszystkim współdziałanie z rodzicami, podnoszenie ich kwalifikacji wychowawczych.

 8.      Na świadectwach, dyplomach i innych pismach urzędowych zamieszcza się wpis: Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana  w Myszkowie.

9.      Gimnazjum posiada sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny.

1)      podczas uroczystości szkolnych uczniowie zakładają granatowe birety z kolorowymi pomponami: (złoty – średnia ocen 4,75 i wyżej oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre, srebrny - średnia ocen 4,0 i wyżej oraz zachowanie co najmniej poprawne, granatowy - pozostali);

2)      podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje odświętny strój (granatowe lub czarne spodnie, spódnice, białe bluzki i koszule) oraz nauczycieli – togi.

10.  Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Logo szkoły