Ogólne zasady zachowania się uczniów w szkole

    Uczeń jest zobowiązany:

- okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i wypełniać ich polecenia,

- podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,

- godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

- szanować poglądy i przekonania innych,

- dbać o piękno mowy ojczystej,

- szanować godność i wolność drugiego człowieka,

          - przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów,

- przeciwdziałać przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu. Na terenie szkoły zabronione

są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby, zabrania się używania wulgarnych

słów, zwrotów i gestów,

- dbać o ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach (np. kwiaty i gazetki na korytarzach,

urządzenia sanitarne w toaletach) i otoczeniu szkoły (za szkody spowodowane z własnej winy

           ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice),

- niezwłocznie zgłaszać zaobserwowane akty wandalizmu, agresji, wymuszania pieniędzy, itp.

nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi,

- zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu

chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu.

 Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz:

- wnoszenia na teren szkoły zapalniczek i papierosów, alkoholu, leków, środków odurzających

oraz przedmiotów mogących zagrażać życiu i zdrowiu,

         - picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych

           (uczeń przyłapany na takim przewinieniu jest zgłaszany na policję),

- używania prywatnych urządzeń telekomunikacyjnych przez uczniów bez wiedzy nauczyciela,

w innych celach niż edukacyjnym (np. wykonanie obliczeń).

   Strój uczniowski

- nie malować się (wyjątek stanowią dyskoteki szkolne),

- nie farbować włosów,

- chłopcy na terenie szkoły nie mogą nosić kolczyków, a dziewczęta mogą je nosić wyłącznie w uszach,

- zabrania się noszenia szalików i czapek klubów sportowych oraz wszelkich emblematów

i symboli znamionujących identyfikację z subkulturami lub poglądami powszechnie

uznawanymi za negatywne.

w szatni. Niedozwolone jest wnoszenie do sal lekcyjnych kurtek i bluz. Uczeń podczas zajęć

oraz na przerwach ubrany jest w strój w stonowanych kolorach, np. odcienie granatu,

niebieskiego i szarego.

  Zasady obowiązujące podczas przerw:

Podczas przerw uczeń:

- przychodzi do następnej sali,

- przebywa na korytarzu przy sali, w której ma kolejną lekcję,

- ma czas na korzystanie z toalety,

- korzysta z biblioteki szkolnej,

- zjada drugie śniadania lub obiad (wyłącznie na 4 i 6 przerwie, na 5 przewie – wyłącznie

uczniowie po skończonych zajęciach),

- robi zakupy w sklepiku szkolnym.

   Zabrania się:

- biegania,

- nieuzasadnionego przebywania w toaletach,

- nieuzasadnionego przebywania na łączniku przy wejściu głównym,

- siedzenia na parapetach,

- otwierania okien i wychylania się przez nie,

- zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczniów np. podstawiania nóg, zjeżdżania po balustradach itp.,

- bójek oraz prowokacyjnego zachowania,

- obrażania, ośmieszania, używania wulgaryzmów,

- używania telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych,

- niszczenia mienia szkolnego (za wyrządzone szkody przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie).

    Zasady przebywania osób postronnych na terenie szkoły

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień

  Zasady funkcjonowania świetlicy

Zasady postępowania nauczyciela w szkole

Obowiązki w klasie

   Obowiązki nauczyciela dyżurnego podczas przerw międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem zajęć

        Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel obowiązany jest do:

  Powinności nauczyciela w przypadku różnych zagrożeń bhp:

Każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów alarmowych, zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w szkole i ją przestrzegać. Winien znać obowiązki postępowania na okoliczność różnych zagrożeń:

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego jest zobowiązany zapoznać swoich uczniów z Instrukcją ewakuacji i Systemem bezpieczeństwa „Bezpieczny uczeń w SP 5”.

  Postępowanie nauczyciela podczas wypadku:

Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani do natychmiastowego informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia albo dyżurnego na przerwie o każdym zaistniałym lub zauważonym wypadku.

Nauczyciel powinien:

Powinności nauczyciela w zakresie bhp w czasie organizacji wycieczki szkolnej lub innej imprezy:

Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren szkoły odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. Powinien posiadać stosowne kwalifikacje do prowadzenia wybranej formy wycieczki. Uczestnicy znajdują się pod jego stałym nadzorem.

Nauczyciel obowiązany jest:

 - stale sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

 - pamiętać, że tzw. „ czas wolny” nie zwalnia nauczyciela odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów ( ww. przepisy nie przewidują sytuacji bez opieki osób do tego upoważnionych - § 13.  

  ww. rozporządzenia cyt.: „Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby”),

 - czuwać nad przestrzeganiem regulaminu, w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,

 - w chwili wypadku nauczyciel / kierownik wycieczki/ koordynuje przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania,

- dbać, by przestrzegane były ustalone szkolne normy opieki nad uczniami,

- jeśli wycieczka udaje się w rejony powyżej 1000 m n.p.m. oraz w parkach narodowych i rezerwatach, musi być ona prowadzona przez przewodnika z odpowiednimi kwalifikacjami na dany   

  teren (szczegółowe przepisy przewidują również przewodników w innych sytuacjach),

- zapoznać uczestników z regulaminami obowiązującymi w miejscach noclegu, planami ewakuacji, regulaminami korzystania z różnych urządzeń itp.,

 - na wycieczkę zabrać dobrze wyposażoną apteczkę,

- nauczyciel - kierownik wycieczki, imprezy, wyznaczony przez dyrektora szkoły może wyrazić zgodę na kąpiel jedynie w kąpieliskach strzeżonych, pod stałą obserwacją i nadzorem  

  nauczyciela i ratownika, w grupach liczących nie więcej niż do 15 uczniów,

 ponadto powinien:

- zapoznać uczestników z regulaminem obiektu,

- czuwać nad jego przestrzeganiem,

- zgłosić kierownikowi obiektu wejście zorganizowanej grupy,

- uzgodnić z kierownikiem warunki korzystania z kąpieli.

Podczas wycieczki rowerowej grupa nie może przekroczyć 15 osób (razem z opiekunem), każdy uczestnik musi posiadać kartą rowerową.

Nauczyciel – opiekun grupy obowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad i przepisów przeciw pożarowych:

- zakazać dotykania przez uczestników podejrzanych przedmiotów - niewybuchów i niewypałów,

- bezwzględnie musi odwołać wyjście w teren podczas burzy, silnego mrozu, śnieżycy, gołoledzi i podobnych niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- zabronić korzystania przez uczniów ze ślizgawek na zamarzniętych rzekach, jeziorach i stawach,

- sprawdzić imiennie, czy uczestnicy wycieczki są objęci jedną z form powszechnego ubezpieczenia dzieci i młodzieży, o ile nie, podjąć w tym względzie odpowiednie czynności.