Uczy demokracji przez wybory samorządowe - możliwość wpływania uczniów na życie szkoły.

    Organizuje imprezy kulturalne - dyskoteki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

    Przeprowadza akcje charytatywne - „Góra grosza”, pomoc dzieciom z Domów Dziecka.

    Uczy gospodarności przez zbiórki surowców wtórnych.

    Współpracuje z innymi organizacjami szkolnymi - LOP, PCK, Szkolny Klub Europejczyk.

    Wspiera działania ekologiczne i prozdrowotne - współorganizacja Akcji Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, Święto Drzewa.

    Dokumentuje swoją pracę i dba o promocję uczniów i szkoły - wydaje gazetkę „Szkolniak”.

    Tworzy tradycję szkolną, dba o jej dobre imię - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, pamięć o patronie -   obchody jego święta.

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne:

   Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie działa na podstawie:
- Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (Dz. U. nr 95 z dn. 25.10.1991r.),

- Statutu Szkoły,

- Regulaminu SU.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

W każdej klasie powoływany jest rzecznik praw ucznia.

Reprezentantem ogółu uczniów jest Rada SU, składająca się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, przewodniczącego Sekcji Dekoratorskiej i przewodniczącego Sekcji Porządkowej.

Sekcje zajmują się działaniami wynikającymi z bieżących potrzeb szkoły i działalności SU.

   Wybory opiekuna SU:

    Opiekunów Samorządu Uczniowskiego proponuje dyrektor szkoły po konsultacji z reprezentacją uczniów.

    Na pierwszym zebraniu SU wyraża akceptację w głosowaniu jawnym.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu lub październiku każdego roku.
Kandydaci na członków Samorządu Uczniowskiego wybierani są w demokratycznych wyborach przeprowadzonych wśród wszystkich uczniów klas  III – VI.

Przewodniczącym Rady SU zostaje uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów.

Kadencja członków Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

 

Reprezentuje społeczność uczniowską i zwraca się do Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z opiniami i wnioskami dotyczącymi życia szkoły.

Organizuje w porozumieniu z Dyrekcją szkoły imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe, zbiórki charytatywne, akcje szkolne, konkursy itp.

Czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia.

Propaguje zasady kulturalnego współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycję.

Reprezentuje szkołę na zewnątrz.

Dba o wspólne dobro, estetykę i porządek w szkole.

Zwołuje zebrania Samorządu Uczniowskiego przynajmniej raz w miesiącu lub

w zależności od bieżących potrzeb.

Potrzebne środki finansowe Rada SU uzyskuje ze sprzedaży surowców wtórnych,

z funduszu Rady Rodziców lub innych źródeł.

 

Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
  Kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.
  Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
  Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego:

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

    Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

    Regulamin dyskotek.

        Sprawozdania z realizacji planu pracy.

 

 

  mgr Jolanta Dyrda

mgr Bożena  Kwiatkowska

mgr Małgorzata Konieczna

mgr Agnieszka Radosz - Solska